Inginugheusì

e no peccheus’ prusu

ca in su mundu è’ benniu

su Verbu Incarnau

s’Angelu Annuntziau

hiada a Maria

sa Cristianìa

po’ si liberai

po ‘ndi liberai su generu humanu

nasci poborittu

in d’una grutta oscura

Maria cun paura

Ddu vigillada

Giuseppi accostàda a Ddu carignai

Ddu carignàda a su Divinu Rei

a cuaddu i a pei

hanti fattu viaggiu

cun tanti coraggiu

andendi a Dd’adorai

su boi e sa mua

fianta inginugausu

is pastori’ puru hianta sonau

su fogu allutu e issu’ tenianta

su logu de innui

fiat totu niau

de s’Orienti tupiau fiar sa stella

e totu su logu niau hiada

de su xelu cabàda tantu is splendorisi

tzerrianta is pastoris

“Gloria a su xelu chi è’ nasciu Gesusu!”

e nosu deprusu depeu’ sonai

deppeu’ sonai po Gesu’ Bambinu

fadeu’ camminu

totusu a DD’adorai

e totu’ bandausu e s’inginugausu

a Ddi basai is peisi

e is tres Gurreisi

s’oru, s’incensu e sa mirra

hianta potau

fadianta viagiu

cun tanti coraggiu

andendi a Dd’adorai!

Custa pagina bellissima de Dottria mi d’hadi recitàda tzia Consolada in su 1988, candu issa tenìada 91 annusu.

M’hiat nau  tzia Consolada de Bidd’e Sorris, ca issa d’hadi intendia contai de tzia Annamaria Seda in su 1911,  candu tenìada 17 annus e tzia Annamaria ndi tenìada 80.

Fini da sa Parti Prima

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Sa pedra scumunigada

1.Is paras de su Guventu, candu sindi funti depiusu andai, e su Demaniu hiada incorporau totu’ is terras de sa Cresia, hianta sumunigau is terras espropriadasa.

E difatti is chi hanti comporau de su Demaniu e is chi sindi funti impossessausu de atra manera, hanti tentiu disgratzias mannas in famiglia.

2. Candu hanti sciusciau sa pedra de santa Vida Beccia, d’ognia costrutzioi chi faidanta cun cussa pedra sindi sciusciada a totu.

 

Sa pedra beneditta

 

1. Sa cresia de santa Vida Nova esti stettia fatta a “sa Cumandada”. Es’a nai ca chini obiada potada u carru de pedra o traballada a sa giorronada chene pigai dinai e aici esti stettia fatta sa Cresia de santa Vida chincesti immui.

 

Racconti di Villasor, narrati da tzia Mariangela Zorco – Valdes del 20 Agosto 1988

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Su contu de su procu

Babbai mi conta’ sempri de candu andàda a pudai cun tziu Vittoriu, u’ omi chi narà sempri ca issu pigàda di ogu.

- “Ma ita ‘è cas’ a faitui! Mi pigasa a ogu su stampu ‘e su cu’!” – di narà babbai a tziu Vittoriu.

- E tziu Vittoriu arrespundiada: ” E deu ti nau ca u’a die bengiu a domu tua e ti pigu di ogu! Arregodadindi!”

Torrau a domu d’hia contau su contu a mammai. E mammai d’hia nau ca hia fattu mabi a cuntestai in cussu modu ch’hia fattu.

 Tenestusu su forru a facci ‘e sobi e su procu, in s’ierru, du tenestusu asutt’e su forru.

U’a die mammai, cumenti fadestu’ sempri, hestu’ fattu su pa’i in domu. Tòccada arrìbada tziu Vittoriu.

Candu sind’est’andau cicausu a su procu e su procu fia motu.

-” Curri, curri!” d’hia nau babbai a sorri mia – ” sorìga a tziu Vittoriu e naràddi ca mi seu scaresciu de di ‘onài su pai moddi (caintzarasa si usada a donai su pai candu fia fattu friscu, ma cussa fiada u’a scusa po fai torrai a tziu Vittoriu).

Tòrrada tziu Vittoriu e si nàrada:

- ” Ma no tenèstisi u’ procu?”

- ” Sì, du tenèstusu, ma è’ motu!”

- ” Scedadèddu, scedadèddu!” – hia nau tziu Vittoriu. E d’hia tot’accarezzau cun sa ma’u in su tzugu.

Ebè, su procu si nd’è toarrau a pesai i è’ sanau luegusu.

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Su contu de sa nettixedda

Una die mi telèfonada nura mia e mi nàrada : “Curri mamma, sa pipia s’intendidi mabi!”

Andu e Cintzia, netta mia, no fiad’issa. Cintzia èsti bella, ma hia pedriu tottu sa bellesa: potàda is ogus totu affossausu, i murrusu fianta viollasa. Sa conca  sind’arruidada a pesu motu e pariàda mota iss’e totu. Hadi fueddau scéti u’ ota po nai su fueddu: “gatto!”.

D’appu nau: – ” Innui sesi  stetia, cun sa pipia?”

- ” In sa buttega de sa Talli!”

- ” E a chi d’oi fiada?”

- “D’oi fiada una sennora, aicci e aicci…”

- ” D’hanti pigàda de ogu a sa pipia. Bei c’andausu anche tzia Costantina, Sa Bruscia”

Tzia Costantina d’hadi fattu sa mexina de s’ogu e apustis s’hadi nau: – ” Ponèdda a crocai ca immui had’a sudai!”

D’heu crocàda e candu s’ind’esti scidàda hadi nau scéti: – ” Mamma…” e fiat torràada normalli. E fiat sanàda.

Contu contau de tzia Assunta Pes de Bidd’e Sorris in su 1987 (candu teniàda 65 annus)

1. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Is antigus medìanta a cannas. Sa canna fia’ tre metrus de longhiori.

Po fai u’ esempiu, su juabi de sa bingia, fia’ longu 31 cannas, est’a nai, 93 metrus.

Su patr’i axrobasa fiad’ u mesu capu, deputau de su massaiu, po controllai i giornaderisi.

Su patr’i axrobasa fia’ pagau a percentualli de sa messadura o de sa stegadura o de callisifessidi sa raccolta de fai; mentris invecias su giornaderi teniada u’a paga fissa po sa giorronada.

Antigamenti sa stufa fiada in mesu de sa domu e su fume preniada totu sa domu; su forru po coi su pau, inveciasa, fudi separau, fora de sa domu, in su corratzu o in sa corti e fu fattu de ladri crobetta cun cracìa.

Si fueddada in bidda de sa  mexia de s’ogu.

Narànta is ajaus ca chi pigàda de ogu no fiada po fortza genti maba. Is pipius pigaus di ogu morìanta cun su coru spaccau. A i’ mannus di sis pigàda sa callentura e a botas no ‘ndi sanànta prusu. Si podia pigai di ogu fintzas’ u frori.

Ci funti dus tipus de ogu pigàu: c’e’ cussu istudiau e cussu chi no esti istudiau.

Cand’unu e’ pigau de ogu istudiau, po ndi du bogai, ci oidi u’ brusciu di ogu istudiau e totu.

Contras ‘ a s’ogu sa genti si poniada unu frochixeddu de colori birdi, mancai no si fessidi biu a vista, frimàda a s’ogu.

Is chi ‘ndi bogàanta s’ogu dis i narànta brusius e bruscias.

Sa prossimu ota si ollu contai unus contixeddus de brusciura chi m’hanti contau a mei is antzianus in bidda mia.

… continuada….

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Farsa Campidanesa in tres attus de Nassiu Srabadoi Basile

Personas:

Peppantoni Sirigu: piscadori

Cosima Sirigu: pobidda de peppantoni

Maria Sirigu: filla de cosima e de peppantoni

Luigi Tristanu: abogau in casteddu

Gianni Tropelli: omini de sienda milanesu

Arricchettu Ballugas: sindigu de sant’antiogu e gopai de peppantoni

Federicu Sollai: fillu di Assunta, sorri de peppantoni

Max Leopold: studenti tedescu de idiomas romanzas e de geologia

Unu Camerieri

ATTU PRIMU

In sa bidda de Sant’Antiogu; una domu tipica de sa pobera genti piscadora; coxina cun forredda; appiccàdasa a i murusu ci funti arrecciasa, nassasa, e atrasa aìnasa de piscadori; pobìasa, sedazusu, e unu Crocifissu apitz’ ‘e sa forredda. a manu manca duas potasa, una dònada a sa ‘ìa, s’atra a is aposentusu de sa domu. Una mesa tunda e ses cadirasa in mesu ‘e sa coxina. Unu megama de su 1965.

Scena Prima

Peppantoni e Cosima, setziusu acanta de sa forredda. Unu arràngiadaun’arreccia de piscadori; s’atra esti cosendi unu maglioni po sa filla Maria.

 

Peppantoni (frimendusì de traballai) – Si Deus òllidi, passau custu mari grussu, torru a ponni sa barca in mari. ‘Ndàsa a bì arratz’ ‘e piscisi, arresciusu in gust’arreccia, ca ‘nàsa!!!

 

Cosima (unfrada) – Eh, as’a nai! Tanti: si ‘ndi piga’ medasa, su pretziu s’abàsciada, ca nàranta anch’esti una ley comica de sa domanda e de s’oferta, cumenti m’ha’ nau Maria, boh!!! Deu non di sciu…. Ma candu ‘ndi piga’ pagusu, su tiau ‘ndi dusu pinnìchidi cun coperativa e totu, su pretziu abàrrada in basciu acitotu. I’ leysi d’as aplìcanta sceti a comodu insoru, corpu de chi dus ha’ nasciusu in sa terra!!!!

 

- Peppantoni (calmu, calmu, sighendi a così s’arreccia) – Bai ca nou, Cosimìa. S’abundantzia est sempiri agradessia o si nou fadèus peccau contrasa a sa Provvidentzia ‘e su Signori Nostru!

- Cosima (si faidi luegusu sa gruxi ma pustis sìghidi unfràda cumenti e aprimasa) – Deu’ s’ind’alliberidi a totusu de su peccau!!! Ma su fattu e’ ca sa vida d’arriscau’ nosusu, poberus piscadorisi, cument’ est acuntessiu s’atur’annu a su fillu de  ‘omai Generosa, ca c’esti bessiu a mari e mai d’hanti agatau, ni biu e ni motu, Deusu du tengiada in groria pobiriteddu! Is atrusu, ca no arriscanta sa vida, ci fainti su dinai apitzusu de sa peddi nostra! Misè de issusu! Si da s’hia’ a donai deu sa ley de sa domanda a igussusu! Mancu pai, dis’apessi giausu, chi mi d’essinti domandau!!!!

-Peppantoni (c.a.) No si lamenteusu, o pobidda! Teneusu una domu, ca mancai pitichedda è sa nosta; teneusu una filla chi si oi’ beni, àndada a iscolla i esti assentada… e su pani no s’ammancada. Ita estus’ a bolli de prusu? Pensa a sorri mia Assunta, e a su pobiddu, ca funti atesu, in Germania, in su friusu de una terra istrangia… E Afisiu, fradi miu, in su di Ollanda? ita hiada depi nai, issu, scedadeddu???

- Cosima – Anchi ua scerràda ‘e mateddu a conca, a chi mabi si ‘oidi, a dusu lassai motusu in terra!!! Ma no du sci tui i’ sacrificiusu chi seu fadendi deu po tirai ainnantisi sa famiglia??? E cussa picciochedda??? ‘Nd’d’hiada a srebì de cosasa, iscuredda!!! ‘Nd’hada a bì a s’Universidadi de amigas bellasa: a chin’ a bisitrisi de lussu, a chin’a vettura, e oreriasa e impiatru’ mannusu e deu, innoi, mi ‘ndi bogu is ogusu, po di fai u maglioi, pigau e ghettau a presoi, a chi ndi tei troppu e non ‘ndi làssada a is atrusu!!!! Assumancu essisti bendiu s’arrogu di ‘Enna ‘e pedra chi ti spèttada!!!!

- Peppantoni – Po cùatru soddusu, stai sigura ca no d’ongiu! Eppoi, du sci’ tui puru ca no potzu bendi deu assou! Immui, po Paschixedda, candu beninti Assunta i Afisiu, ‘ndi chistionausu totus impari, cuntenta sesi? Poid’essi chi decidiausu totus impari de fai sienda: unu spaciu, una buttega, un’offelleria….

- Cosima- Pedriu pe’ bia, d’agatinti, a su malafattori!!! D’ogni annu ses’aici tui!!!

Bussanta a sa pota. Cosima si ‘nd’atziccada e Peppantoni àndada a oberri.

… Fini Scena Prima… continuada…

 

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Doddore e’ mortu. Pàsuadì in sa paxi eterna e t’imprassidi Deusu in sa misericordia sua.

Asi lottau fintzasa a s’acabu in cussu incui crediasta. Sesi stetiu coerente, cumenti si nàrada in similis occasionis.

Appu avetiu cancunu arriendu, candu hasi proclamau sa “Republica Sarda de Malu Entu”.

Deu no appu arrisu. Hasi tentu su coraggiu de s’impossibili e sesi stetiu capassu de bisai.

Su propriu bisu chi fademu candu fiu giovanu. Immui appu smittiu de bisai. Fortzisi no ci creu prusu; o fortzisi seu troppu becciu.

Ma tui c’hasi cretiu fintzasa a s’urtimu. In pagusu t’hanti cumprendiu. Pagu genti hadi cumprendiu su mundu chi teniasta aintru de tui, in s’anima sarda chi ti movia’ su coru.

Nara’ su poeta ca nasceus’ assousu e assousu moreusu. E deu acciungiu ca is bisadorisi no agatanta ascutu in sa vida; antzisi, a botas, beinti pigaus po maccus.

Ma deu no appu arrisu, candu ti sesi proclamau presidenti de sa republica de malu entu.

De biu, in pagusu t’hanti ascutau. Deu speru chi assumancu de mortu sa genti cumprendada su chi tui teniasta in su coru.

Pasuadì in sa paxi de Deus, o Presidenti Doddore. Deus connoscidi is corus prus chi sa genti.

A chini du stimàda naru: A du connosci in su Xelu.

Adiosu Presidenti, Adiosu Doddore.

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Liggiu, prusu in Italianu ca non in Sardu, ca s’economia sarda esti in crisi.

Ligendu paginas antigas, de Sebastianu Dessanay, po fai un esempiu; oppuru resumenes de partidu de Giovanni Battista Melis, candu fiada a sa Camera de is Deputadus de Roma (me is annus sessanta de su seculu ca esti passau) o ancora de atrus istodius e politicus de Sardigna, mi rendu contu ca sa Sardigna esti sempri stetia in crisi.

Sa pastoriza e  s’artigianau, assousu, no abastanta. Su cummerciu esti soffocau de is trasportus, carus e pesadoris, inicusu e limitantisi. Su turismu esti nasciu burdu e issu puru esti conditzionau de su trasportu.

E s’industria?

Me is annus sessanta s’esti trapiantada s’industria in domu nostra. Fortzis su partidu comunista e is sindacaus speranta de formai  sa classi proletaria sarda po si affottiai issus e totu; fortzisi, no seu siguru. Su chi è’ siguru ca is opearaius sadrus no ci funti prusu e cussus chi aprimasa fianta pastorisi, no ci funti prusu nimancu cussusu.

E i’ minierasa? Serradasa.

Prusu ci pentzu e prusu seu cunvintu ca eus fattu mabi a s’affidai a is furisteri: continentallisi, strangius, improdderisi italianu e politicantis, canis de isterzu s’hanti arrovinau.

A botas pentzu: O Sardus, pesaisindi! Ajò!!!

Ma pustis m’arregodu ca fra pagu (fortzisi) mi donanta sa pentzioi!

Seu troppu becci po m’arribellai. No tengu pru’ fortzas.

E intzarasa passu sa boccia a icussu chi funti pru’ giovanus de mei!

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Fueddendi de limba sarda depppeus essi coscientisi de duas cosas: sa primu è’ ca una sola limba sarda no esistidi; fortzisi esti esistida in su passau (che liggeusu me igussas raccoltas di attus notarilis chi funti Is Condaghes sin’acataus luegus ca sa limba fiada unica: de Casteddu a Bonarcadu, de su Cabu ‘e asutta a su Cap’e susu); ma oy esistinti limbazus, dialettus, faeddadas; ma custas funti una ricchesa po sa limba sarda e andanta rispettadasa. Sa segundu cosa chi deppeus tenni a menti ca sa limba unica andada costruida, cumenti hanti fattu is Grecus in s’antichidadi, candu hanti criau sa Koinè; in custu sentidu sa LSC (Limba  Sarda Comuna) esti unu passu ainnantisi.

Consiguentza logica de su discursu chi appu fattu esti ca sa limba deppidi caminai in du differentis binarius: su primu esti cussu de criai una limba scritta chi potza balliri po totus, una limba offitziali, po iscriri e si cumprendi appari e po fai connosci a s’esteriori una limba unica; su segundu binariu esti costitiu dae s’utilizzu de is limbatzus localis, de is faeddadas de campanibi chi deppindi continuai a esisti e funti su serbatoiu ineausaribili e indispensabili po sa LSC.

1. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

A giovanu appu fattu  politica. Politica in pitticu, cumenti pittica fiat sa bidda mia. A s’ora ci fianta ancora is partitudus de sa Prima Republica: Sa Demogratzia Cristiana de Andreotti e forlani; Su Partidu Comunista di Enricu Berlinguer; Su Partidu Sotzialista del Bettino Craxi. Deu fiu in su Partidu Sardu, s’unicu chi ci fiada intzaras (immui cindi funti binti, fortzis trinta), su partitu de is Cuatru Morus (is proprius chi appu biu, una die, in su Museu Natzionali de Barcellona, sa cittadi de Timobora de Roccaberti, sa mamma di Eleonora, sa giudicessa filla de Mariano IV.

Cun is sotzialistas, intzaras, ci fiada prus de un’arrexoni po essi contrasa. Nantis de totu si spratziada sa matessi cosa chi si fadiada differentisi de totu is atrus partidus: su disigiu di essi merisi in domu nostra, indipendentisi de Roma, arrosciusu, cumenti festusu e cumenti seusu, di essi cumandausu a bacchetta de is Arromanusu (is Sardistas hainti traixiu custu disigiu, simbillendi in sa politica a is collegas pappadorisi de Roma).

Deu tenìa un amigu de iscola in su partitu sotzialista: festus toti ‘e dusu contzilleris comunalis: issu in sa Giunta cun is comunistas; deu a s’oppositzioni; ma festus atturausu amigus, mancai issu m’essidi domandau, nantis de mi candidai cun is Sardistas, de mi candidai cun issus, po fai carriera, poita cun is sotzialistas si traballada e si fadia dinai; e deu m’indi fai andau cun is Sardistas po essi liberu de fai politica cun sa conca mia, sentz’essi depidori cun nemusu.

Cus’amigu soitzialista una die chi femus setzius in d’una panchina a su costau de su Municipiu hia’ pigau a nai ca fiada un errori a essi Sardistas, ca no si podiada torrai a arai sa terra cun su ju de is bois, ca sceti su sotzialismu podiada garantì su futuru a is fillus de Sardigna (s’unicu partidu chi ancora esistidi in totu s’Italia, de igussus antigus, è su Partidu Sardu de Atzioni, nasciu in su 1918).

Deu ia xicau de di spiegai ca essi Sardista no boliat nai torrai a su passau ma sceti a s’affottiai cun is arrexinisi de su passau, ma aderetzendu is follas a a sa luxi de su futuru. Ma no ci fiada stettiu nudda de fai: is sotzialistas de intzaras si fianta scaresciusu de Marx e de Nenni e s’arregodanta sceti de arregolli dinai a totu spianu.

Oy seu cunvintu, cumenti du femu ariseu, ca po essi Sardu diaveras, toccada a tenni is peis in terra Sarda e sa conca in terra allena. Ollu nai ca no si deppeus scarexi de is arreixis nostras (cumkenti naraiada Giovanni Lilliu, su passau nostru esti troppu mannu po podi essi scarexiu) ma castiendi sempri attesu e aforasa.

Esti po icustu ca mi praxidi a iscriri in Inglesu. De pagu appu pubblicau unu libru chi si tzerriada “Travelling in the spacetime with Virgil” (Viaggendi in su spatziu-tempu cun Virgiliu).

Esti una cummedia cun d’unu Prolugu e tre Attusu. In su prologu Dante Alighieri e su poeta latinu s’incontranta pustis 700 annus. Virgiliu promettidi a Danti de di fai visitai, cun d’una navi spatziali,  su passau, chi esti diventau s’inferru, poita i’ bonus si funti andausu e funti atturausu ingui sceti i’ mausu.

In su Purgatoriu Dante s’incontrada cun Eleonora d’Arborea e finalmenti scoberridi meda de sa Sardigna e cumprendidi su chi nantis no fiad’arrennesciu a cumprendi.

Contada a Eleonora ca hadi connotu a Pisa is aiausu di Eleonora: Marianu Secundu e su fillu Chianu, cussu ch’hia coiau a sa filla de su Conti Ugolinu, Giacomina de sa Gherardesca.

Domanda iscusa su Summu Poeta po no essi considerau sa mannesa de sa genti sarda e si poid’a prangi ascurtendi a Brancaleoni Doria (ca finalmenti s’esti postu a fai calincuna cosa de Sardu) sonai is launeddas.

Seu Sardu e bollu contai a chi no du esti su chi sciu e cussu chi bisu de mei e de sa Sardigna.

E du contu in s’idioma chi oy fuedda su mundu interu.

Obendi potei liggi e fintzas votai su libru miu clickendi in su link chi c’esti asutta.

https://www.amazon.co.uk/Travelling-space-time-Virgil-drama-prologue-ebook/dp/B071FB9SGV/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1495951931&sr=1-1&keywords=travelling+in+the+space+time+with+virgil

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »