Aicci Gaspare Nicolosi, potèsit furriai in su portu de Marsala innui franta darettus is navies “Piemonte” e “Lombardia” chi issu hiat biu lompi di attesu proprio in tempus po comandai a su comandanti de sa Santorini de tornai ago’.

Immui ca lompiada Garibaldi ita sentidu tenia da pro issu de si fuiri a Malta? Mellus a cumbatti e morri ca sindi fuiri. Como ca su generali de Nizza Fiat arribau is iscagnotzus de su Rey de Napoli hant essiri agatau pains de matziai e issu, Gaspare, no pretzisada prusu de s’acuai, mancai fessiri arricercau po essi considerau perigullosu de sa ley borbonica contraria a s’unioni de s’Itaglia.

 

In cussas navis, po tempus meda attendias in Sicilia, in icussu veranu avanzau de su   1860, viaggianta  Garibaldi e i s millis garibaldinus chi luegus hantessi  cumentzau sa   leggendaria marcia de  liberazioni e cun issus Gaspare  si boliara uniri de sempri. E propriu in icussa die  issu du fesit.

 

E Garibaldi, cumenti fiada in su  caratteri sù, non di praxiada a perdi tempus.

 

Garibaldi cumprendiada ca po sa rennescita de su progettu sù netzessitada su coinvolgimentu de is Sicilianus . Po icustu motivu iscriesit unu Proclama po totus is Sicilianus.

 

e su matessi Garibaldi hiat cumprendiu luegus ca cussu giovanu sicilianu volorosu, arricercau de sa Polizia  borbonica, torrada  utili  a su cumprimentu  de sa  marcia chi du deppiat conduxi  vittoriosu fintzas  a Napoli.

 

Informau de su fidau  La Masa, ca Gaspare Nicolosi fiada arricercau propriu po essiri stetiu s’autori de sa stampa e de sa  diffusioni  de volantinus  in favori de sa ribellioni contras a su rey  de Napuli e ca fiada a  a favori  de sa Unidadi  d’Italia essendi ca in sa zittadi sua de Mazara del Vallo, pustis denc’essiri bogau a is sodraus borbonicus  hiada fattu sbentuliai in su Municipiu su Tricolori italianu, detzidesit  de affidai  propriu a issu su Proclama po incitai is sicilianus  i Siciliani a du sighiri in sa lotta pro sa libertade in su nomini de  Vittorio Emanuele e de s’unidadi  de s’Italia.

 

Gaspare Nicolosi, ca candu biiada su   lampu, s’aspettada luegus su sonu de su tronu, fesit  istampai su  proclama de Garibaldi a sa  Sicilia a millis  de  copias  i sa stamperia de  Vito Favara Verderame (ca obesit pagai issu e’ totu is ispesas) e du donesit a  Mazara e in totu su  Distrettu, fintzas in sa  provincia de  Girgenti e in sa matessi  capitali  de Palermo.

 

E pustis issu si unesit a  i Millis in   Salemi e de ingunis  intrapresit sa gloriosa avventura ca d’had’essiri portau , da-e sa Sicilia a su Piemonte cun Giuseppe Garibaldi, cumwenti si ollu contai si mi boleisi cun pasientzia sighiri cun fueddus mius e cun is fueddus de su matessi Gaspare Nicolosi.

 

2. continuada…

Sa tradutzioni da-e s’italianu a su sardu e’ stettia fatta da-e su propriu autori ignazio salvatore basile

Chi boleisi liggi su libri in originali italianu andai a su link chi c’esti in basciu

https://www.amazon.it/dp/B06XQNMPKM

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Su ritmu de sa vida mia

Mi ollu scaresci di essi un homini

chi pretzisada di essi stimau de tui o Elem

e ca tui sesi s’unica femina

de sa cali deu mi potza innamorai;

Mi ollu scaresci is ogus tusu

innui deu podia biri

su chi non ci fiada

su chi non c’esti mai istetiu.

Certu, chi tui podiasta connosci

su tanti chi deu t’istimu

tui m’hiasta apoderai

forti a su coru

innui bàttidi

su ritmu de sa vida mia.

In Londra in su 1977

2.

The rhythm of my life

I want to forget to be a man

Who  needs your love  Elem

And that you are the only woman

I can fall in love with;

I want to forget your eyes

Where I could see

What there wasn’t in there

Which had never been there

But if you could only know

How much of  love I need

You would take me

strongly on your heart

where beats the rhythm of my life.

In London 1977

Sa tradutzioni in sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi custa poesia in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi: https://www.amazon.co.uk/dp/B016FL9MVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Sa terra m’esti mamma

Chini di scidi innui sei stetiu me is urtim us binti seculus?

Fortzis seu stetiu unu sordau romanu

De guardia a su Vallu de Adrianu

Innui mi fia’ incontrau cun d’una femina bionda e cun is ogus azullus

innamorendimiì!

E issa mi callentada su coru me is ierrus ghiacciaus de s’Inghilterra.

Apustis mi sei agatau ispedriu in su mari mediterraneu

chirchendi una vida noa cun is Normannus;

una vida noa chi esti puru e ancora una vida beccia.

Cumenti cussa chi appu tentu

cumenti de unu schiavu grecu

nantis di essi liberau

candu catturammu

is arromanus conquistadoris.

E cnadu deu appessi chirchendi

po atrus mundus

attesu in s’universu

m’app’ arregordai

ca sa terra m’esti mamma?

Sa tradutzioni in sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi custa poesia in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi https://www.amazon.co.uk/dp/B0165T61NE

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Po Cantù sa vida serbidi

Attu Unicu
Ignazio Salvatore Basile

Dramatis Personae

Max Sailor:  unu giovinottu circhendi sa proprio bia

Brenda Parnell: sa pivella de Max

 George Tender: Bonu amigo de Max’s and Brenda’s

Jonathan Close: Unu bonu piccioccu Giudeu Inglesu

Elvira Giusti: ex pivella de Jon/p>

Hamed Farsiwill : student iranianu Fuiu from de sa Revolution

Rocìo Peròn-Mendoza:studentessa Colombiana

Francesco Soggiu: Studenti italianu de Teologia

Inspector Green: Capu de sa police

Jim Cope: Inspectori collega de Green/p>

Roy Elther: Artù Inspectori collega de Green man

Vincent and Norman: spacciadorisi de yerba Jamaicana

(Sa cummedia si giogaia in Londra in d’una a a un de xida ai tre de su 1979 e de su 1980 in sa domu the Hampstead de proprietà di de su babbu deMax
Scena Prima

(Max, Brenda, George in d’unu  largu apposentu )

Max (crocau in su lettu, cumenti bisendi)

-Nottesta mhiada praxi de bolai in Artù, in su xeu!!

Brenda (accostendisi po appoderai sa pipe chi Max is esti allonghiendiddi cun d’una bici sensuali)

-Poita oisi aspettai a nottesta o istimau?

Max (pesendisindi e pighendi  sa pipa chi  Brenda est’ apporrendi a  George)

-Not  in cussu sensu, Brenda!!! George Tui mi cumprendisi o no??

George

-Amarolla! A tui this da praxi bolai in su xeu cucente e unu pilloni non è fisici you?

 

Brenda (apustis chi hadi passau sa pipa chi George est’allonghiendi a  Max, mimendi  unu pilloni chi bòlara)

-Ehia!!!Dai, cument’e una carroga! O ancora mellusu , cumenti narausu in irlandesu, cumente a unu

Préachàn (u cantu de carroga ndi bessidi sa bucca sua )

 

George (ariiendi issu puru )

-Deu hia bolli essiri de prusu unu caimau!

 

Max (arrimendi sa pipa in su comodinu)

-Ehia, togu!! Deu puru! Unu caimau chi sìgada sa scia de una navi in su mari! Po sempri!

 

(Luegus sonada su telefonu)

 

Max (pighendi sa cornetta)

-Hello!?

(pause)

 

Max

-Certu! Esti propriu in die di oy!

 

(pausa)

 

Max

-Candu praxiada a tui a megama !!

 

(atra pausa)

 

Max

-A si biri intzarasa! Ciau , Ciau!!

 

Brenda

-Chini fuera?

 

 

Max

-Fiada  Francesco, ‘t’arregodasa? Cussu piccioccu italianu  chi sighidi cun nosu sa classi de Filosofia a iscola….

 

Brenda

-Ah, su preideru  Jesuita? E it’ioliada?

 

George

-No esti preideri ancora!

 

Max

-D’appu invitau a sa festa…e intzarasa boliara una cunforma de sa festa e de s’invitu….

 

Brenda

-Ah, no esti ancora preideru intzarasa?! E intza’ esti po cussu ca podiri benni a sa festas!! De titu maneras issu e totu m’hadi nau ca esti laureau in Teologia o calincuna cosa diaici …..

 

Max

-Po nai sa beridadi esti fadendi una specia de annu sabbaticu nantis de pigai is votus   definitivus!

 

George

-E’ diaici ca is Jesuitas accettanta in sa Copngrega in nousu  …..…..

 

Max

-Is Jesuitas funti obrigausu a provai totu su chi ointi provai prima de deppi rinunciai a totu… fortzis po sciri e connosci ita lassanti inforas….

 

Brenda (cun d’unu risu malitziosu)

-E andanta fintzas cun is feminas?

 

George

-Creu ca ehia! Is cosas de sa vida funti fintzas coddai chi no mi sballiu !!!

 

Max(pighendi sa pipa un’atra borta)

-E fintzas a fumai deu pentzu……

 

Brenda

-Deu m’imaginu ca unu praideri no hiad a deppi ni coddai ni fumai …

 

Max

-‘ Ntzu! Sa solita  catholica chi sesi! Tui bivisi in mesu de is divietus!!! Certu ca is ortodossus no funti aici, anò George?

 

George

-Po nudda! Is preiderisi ortodossus si pointi fintzas cojai !!!

 

Brenda

-Amarolla: issus si depinti cojai nantis de si podi congiungi carnalmenti cun d’una femina !!

 

Max

-Ma  Francesco no esti ancora unu preideru!!

Brenda

-Ma mancai siat laicu issu no poidi coddai nisciuna femina nantis de da cojai !!

 

George

-custu contu m’arregodada su cani chi si oliada mussiai a sa coa, no si paridi?

 

Max

-Est unu tema troppu difitzili sa die de s’anniversariu cosa mia!!!

 

Brenda

-Oh, a propositu, s’esti praxiu su  presenti de compleannu cosa mia?

 

Max (controllenti sa pipa )

-Innui esti su restu de sa maria?

 

Brenda (apporrendi unu cartocciu de paperi )

-Nè, est’innoi!

 

Max (prendidi sa pipa e da donada a George po d’allui)

-A mei esti praxiu meda! E a tui  George?

 

George (tirendi a longu de sa pipa e donendidda a Brenda)

-E’ bona diaderus custa maria! Seu fattu che una boccia de biliardu in s’inferru!

 

Brenda (fumendi issa puru)

-Ma poita narausu fattu che s’inferru’? Deu mi paridi di essi in Ceu, inveciasa!!!

 

Max

-Ma ndi teneusu po is ospitis de sa festa?

 

Brenda

-No ti preocupisi. Ndi teneusu a farrancadasa!  Vincent, su pusher jamaicanu, m’hadi promitiu de ndi mi potai unu mesu chilu, custu megama a i cincu in puntu; cussu in su cartocciu fiada sceti po da tastai!!!

 

(Una sveglia pendula sonada sa una)

George

-Cessu! E’ giai sa una!?!

 

Brenda (arriendi e arregodendi una cantzoni famosa)

-Est’ora ‘e prandi! Onky-tonky!!!!

 

Max (arriendi issu puru)

-e teneusu ancora totu de preparai po is ospitis de custu merì! They might be coming soon!

 

Brenda

-Andèusu apitzusu intzarasa! Alloddu!!!!

 

Bessinti

1. Fini scena prima ma continuada

Sa tradutzioni in Sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi atras poesias in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi: https://www.amazon.it/dp/B0190LAQBM

 

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Is avventuras de su pisittu Gigettu

Na’ ca ci fiada, in d’una bidda attesu, attesu, dus isposus ca, mancai si obessinti bei diaderus, no fiant’ arrennesciusu a tenni fillusu.
Una die Carla, ca tottus tzerrianta Lalla, naresit a Romulu:
-” Una collega m’ha’ pediu a isci’ chi bollu su pisitteddu c’ha fattu sa pisitta sua.”
Romulu, ca connosciada bei a sa mulleri, cumprendesit ca issa hiat giai ditzidiu de pigai in domu cussu pisiteddu ma preferesit de camufai su scarsu entusiasmu a pabas de una pregunta interlocutoria:

-          “Ma pdidit essiri  ca is pisittas fetzanta sceti unu fillu?? Deu mi credia chi angessinti a cuatru a cuatru!””

-          “Ehia” – arrispundesit  Lalla – “ma parit chi custa borta siada unu fillu unicu !”.

Apustis de unu pagu dias, un offeddu  de pilu maculau a grogu fesit s’intrada  in domu ‘nsoru. Aprimitziu su pisiteddu arrodiesit  po sa domu , mesu maravilliau e mesu stontonau , visitendi is aposentus , e fadendi  su viaggiu aintru de sa cuccia e de s’isterzu  ca  Lalla d’hia’ sistemau in sa  veranda serrada.

Acabada custa fasi esplorativa pighesit  a s’accucciai me is peis de Lalla, po infinisi  ammostai de agradeci  sa cumpangia sua fintzasa in  su megàma, sartendiddi  in coa delicatamente, apustis de s’essi accostau suspettosu, e consumendi impari sonnus di oru. Su pisitteddu hia’ scioberau su meri su!

 

1. continuada…

Sa tradutzioni esti stettia fatta de su propriu autori

Chi obeisi liggi is avveturas de Gigettu in lingua italiana andai a su link a su costau:  https://www.amazon.in/dp/B01FPSJ9V2

Tag:, , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

 

1.

Ta bellu istimai

Innui ponis is pilus de su capu  a su mangianu?
Donaddus a mei
Hia’ podi preni una coscinera
pro da tenni cun mei   sa notti
Ita ti costada?
Chi no mi stimasa
Lassami assumancusu a ti stimai a modu miu!
No arriasta de mei
Po prexei no du fetzasta

ca si nou deu t’hia’ podi fintzas tirriai

invecias deu t’istimu

i esti bellu istimai.

In Casteddu, su mesi e is Santus de s’annu 1976

1.

How beautiful is love

Where do you put your hairs

In the morning ?

Give  them to me

I could fill a pillow with

To keep with me nightime!

It’s costless to you:

If you do’nt love me

Let me love you on my way.

Don’t laugh on me Elem

Please don’t

‘cause I would hate you

Instead I love you:

how beautiful is to love!!

 

In Cagliari, November 76

 

Sa tradutzioni in sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi custa poesia in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi: https://www.amazon.co.uk/dp/B016FL9MVA

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Femusu in milli e unu cun Garibaldi

Historia e avventurasa de unu veru garibaldinu contadas pro nassiu srabadoi basile

Prefatzioni

Custu romanzu, apitzu de totu in sa primera parti, esti totu autenticu po su fattu ca esti fundau apitzus de documentus e informatzionis chi mi funti stetius donaus de sa netta, Silvia Nicolosi, dicendenti de Gaspare Nicolosi da-e Mazara del Vallo, chi hadi combattiu diaderus cun Garibaldi e stesit cun s’eroe de is dus mundus luegus de  su sbarcu de  Marsala,  in su 1860.

Gaspare Nicolosi fue unu personaggiu printzipali me is acuntecimentus  sicilianus de is Millis  poita ca Garibaldi, pustis tres disi da-e su sbarcu  a Marsala,  affidesit a Gaspare Nicolosi su Proclama de Salemi,  po invitatai sa popolazioni de sa Sicilia a   cumbatti pro s ’Unidade  de s’Italia.

Su  libru esti pro custu dedicau  a Silvia Nicolosi Dessy,  ca m’hadi ispirau s’ idea originaria de du iscriri.

Ma su  romanzu è dedicau puru a totus cussus   chi stimanta  e s’arreconnoscinti in s’Unidade  de s’Italia.

 

PROLUGU

 

“Si tui no torras ago , allestu, allestu,  cun custa carretta de mari, cant’esti berusu ca mi tzerriu Gaspare Nicolosi e seu nasciu a Mazara del Vallo, tindi fatzu satai su xrobeddu , cun tottu sa berritta de capitanu chi tenisi in conca!”

 

Su capitanu de su  vapori grecu Santorini, ca hiada apenas lassau su portu  de  Marsala,  s’ammentesit de su  proverbiu chi hiada imparau da-e sos marineris  grecus  e italianus,  in s’interi  ca, manovrendi su timoni,  miràda sa cara arrabiada de cussu giovanu  italianu a mustatzeddus .

 

-         “ Una ratza, una cara” – ripetésit aintru de sé cun sa pistola puntàda in sa memoria.

 

Su  capitanu Johannes Liarkònos pensesit puru a sa pobidda sua, Rinaci, a chini hiada promittiu de imbecciai imparisi e ca d’asppetada a  Corfù, preparendi su matrimoniu  prossimu de sa primu filla insoru.

 

Detzidesit ca no ndi ballia sa pena de arriscai unu corpu de balla in conca e  intrapresit sa manovra de furriada, circhendi  de scexiai cussu giovinottu e  preghendiddu de spostai  sa canna de sa pistola da-e sa  memoria sua.

 

Eìa, cussu homine teniada una cara connota, facili chi fessidi sicilianu, cumenti hiat nau di esseri ,  ma de sa facci podiad essiri fintzas unu grecu; e unu grecu, nantis a unu arrefudu, fiat facilli a fai fogu de seguru.

 

1. continuada …

Sa tradutzioni da-e s’italianu a su sardu e’ stettia fatta da-e su propriu autori ignazio salvatore basile

Chi boleisi liggi su libri in originali italianu andai a su link chi c’esti in basciu

https://www.amazon.it/dp/B06XQNMPKM

Tag:, , , , ,

Comments Nessun commento »

Su viaggiu in s’universu

1.

Tui no fiasta prontu
Po viaggiai in s’universu

A travesu su xeu  infiniu
Me is arrodasa de su cosmu
No, tui no fiasta prontu.

In  sa vida tua, tui podis essiri
Su chi olisi:un’ homini acciuppau in sus amoris
Cun meda prexu, milli praxeris,  tantu poderi

E unu scurigadroxu assolu e disisparau.

Un’ homini solitariu

cichendi i’ mesu de sa genti sua

sa beridadi iscritta avattu ais pregiudiutziusu

aintru de is raixis de sa menti

me is antigas, paginas  siddìdas

de su Libru chentze fini;

o fortzis t’hindasa andai attesu

spintu da-e sa ulissica brama

de connosci s’inconnotu

apabas de is fronteras

de su mundu prattu!

No, tui no fiasta prontu

po su viaggiu in s’universu,

t’hanti parau is carignusu

o is debillesas

de sa miserabili potenza

chi pentzas de cumandai!

O fortzis

sa barca tua

fia troppu fragilli

po descarai

is misteriosas

tempestas de su spatziu infiniu!

Hasa deppi gosai e suffriri

ancora e meda

prisoneri de sa materia

nantis de merèci

de ti congiungi

a sa Divina Unidadi

Chi totus hat criadu!

Iscritta In Bidd’e sorris – Sardigna in S’annu 1983

1.

The trip in the universe

You were not ready

To trip across the Universe

Through the endless skies

In the wheels of the Cosmos

No, you were not ready at all

Who knows what are you going to be

Wearing those human clothes?

Inside your time

You can be what you want:

A man absorbed in his loves

With a lot of joy

Thousands of pleasures

So much power

And a desperate, lonely sunset;

A lonely man

Searching among his people

The truth hidden behind the prejudices

Aside the ravines of the mind

In the ancient, still unfold pages

Of the Imperishable Book;

Or maybe you will go far away

Pushed by the Ulysses hint

To discover what is set

Behind the borders

of the known world!

No, you were not ready yet

For your trip through the Universe

You have been stopped by your affections

Or by your sickness

Your miserable power;

Or perhaps

Your boat was simply

still too fragile

to face the fluctuating sea

of mysterious storms on the Space.

You’ll have to enjoy and suffer

Again and again

Constrained in your material borders

Before you can deserve to rejoin

The Divine Unity has All created!

                                                                                                          In Villasor-Sardinia 1983

Sa tradutzioni in Sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi atras poesias in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi https://www.amazon.co.uk/dp/B0165T61NE

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Personas

Virgiliu:  unu poeta latinu

Dante: unu poeta italianu ancora biu

Ominisi de s’inferru

Ealk : Grandu Bestia, guardianu de s’inferru

Una cameriera

Ominis de su Purgatoriu

Angelusu de su  Paradisu

Beatrice: una sennora luminosa

 

Su Prologu

In calincunu logu de su Spatziu su  Latinu  poeta Virgil iu e s’Italianu  poet a Dante s’incontranta un’atera olta, pustis  settecentu annus; detzidinti de fai  un ateru viaggiu ma custa olta  in s’ universu  de is humanus  vitzius  e de is  virtudes.

Virgiliu had’ a guidai   Dante Alighieri,in su spatziu tempusu, a travesu de is differentis nivellusu de is vitzius de sa terra, tantus cantu funti  is seculus passaus de su primu viaggiu chi hanti fattu impari.

Hant’a viaggiai da-e  s’inferru de sa disisperatzioni  fintzasa a s’isperantza de su pentimentu de su  purgatoriu. A su terzu nivellu Dante had’a incontrai  Beatrice ca d’had’a mostai is mervigliasa de su Paradisu.

Scene 1 de su  Prologu

Dante eVirgiliu

Un apposentu spogliu. A manu mancu una janna pòtada inforasa. A manu deretta una scabixedda attrotoxiada  pòtada  appitzusu innui c’esti sa navixedda spatziali abettendi a  Virgil iu e a Dante to go. In su silentziu iscurigau si intendidi u friga friga de cardini arruiausu. Dante tzerriada disisperau a Virgiliu.

 

Dante (una boxi timarosa in s’oscuridade): Potzu intrai? C’è’ calincunu innoi? Maistru…?  Afustei est’innoi? Po praxei m’arrispundada luegusu… po s’amori e Deusu…

(Apustis de una trettu de silentziu, in s’oscuridade s’intendi su frigamentu de un alluminu. Luegusu una stearica alluxidi e si bidi un omini antzianu setziu a una mesa  carriga de librusu, paperis and mappasa.

Virgiliu (scidendisindi): Mi depiu essiri adromiu…A chini e’ sa genti???

Dante (ancora tremi tremi): E’ fustei maistu?

Virgiliu: (andendi incontru a Dante, d’arreconnoscidi cun affannu, allumiendindi a cara) Dante…? Fillu miu!!! Poita sesi aici atzicau??? Ita t’esti acuntessiu???

Dante (accostendisì a su maistu, prexau e sollevau ) Oh, Virgiliu, maistu de s’animu miu affligiu… chi fustei potessidi isciri su chi appu passau nantis de lompiri innoi…

Virgil (ponendi sa stearica in sa mesa e imprassendi a Dante po du incoraggiai): Immui è’ totu appostu, fillu miu…

Dante (Dante si faidi imprassai e si ponidi a prangi): E’ stettiu leggiu, ingunis aforas, in s’oscuridade, … Appu fronteggiau sa morti…

Virgil (l.b.): Setzidì fillu miu, … E’ totu passau como…

Dante(appaxendisì unu pagu): Gratzias a Deus seu cun fustei immoi…

Virgil (di mescidi una tassa ‘e aqua) Amarolla… Immui è totu a posto… Buffa unu tziccheddu de aqua…

Dante (buffendi bramosu s’aqua tottu a un’accollada): Mi seu salvau de tres bestias affamidas…

Virgil: Diaderusu?

Dante (tremi tremi, furriendisì a castiai sa janna de intrada): Sissi… Una tigri, unu  serpenti e una mantininca m’hanti persighiu ingui aforas…

Virgil: Calmadì immoi… innoi no podinti intrai, stai seguru…

Dante (rassigurau de Virgiliu): Du sciu ca contras a tui no podinti fai nudda maistu miu bellu e carignau …

Virgil (cun d’unu carignu di affettu): Immui scaresci d’ognia cosa…Prus a prestu: sesi sempri cunvintu de inghitzai su viaggiu nostru?

Dante (with a sigh of relief): More than ever master! With you by my side I can face anything fearless!!!

Virgil: (pointing out the spiral staircase)  Don’t you fear to face a long and risky journey  through the Universe with that spaceship?

Dante: Nossi master!!! si d’appu giai nau: Seu pronti Pom andai in d’ogni a logu fun fustei a su costau!!!

Virgil (dispieghendi una mappa geografica in sa mesa): Chistioneusu intzarasa de su viaggiu,! Tontu esti prontu… Innoi ti d’ammostu! Du svisi su chi esti custu?

Dante (bending on the map): Well … Seu biendi dus conus attaccaus: e una esti a conca in basciu…

Virgil: Aio!! Esti una figura  astronomica !!!

Dante: Domandu scusasa…Paridi unu diagrammma a doppiu conu …

Virgil: E’ giai mellusu . Su conu di asutta  representada su passar e su conu lucenti i veciasa e’ su future! Su puntu innui funti uniusu esti su  presenti; est  ingui seusu , du bisi?

Dante (appuntendi sa  mappa): Sissi maistu, ma ita esti custu disegnu atrotoxiau ingui ?

Virgil: Sa Grandu Spirali contenidi totu s’ historia umana, de candu su xrobeddu nostru mantenidi s’arrastu de sa vida…D’ognia cerchiu concentricu correspondidi a unu seculu de tempus. Sumprusu t’accostasa a su the center, sumprus  s’accostaus a is raixis antigas mi cumprendis a  mei?

Dante (eccitau e cunfundiu): Mi gira’ sa conca…Paridi una cosa eccetzionali… magnifica…

Virgiliu: Certu chi esti eccetzionali! Seus chistionendi de su spatziutempus…E’ cussu chi sa   spirali arrepresentada…

Dante (bolendi cun sa menti): Hiad’essiri diaderus  fantasticu…

Virgil (preventing and reassuring him ): It’s out of our route to travel the warped direction… we’ll walk  the expanding  direction instead…  with our spaceship we’ll intersect the space time right here (he points up with a finger the map)… at the beginning of the fourteenth century and from there we’ll continue towards the present;

Dante (surprised and excited): But that’s the anniversary of my exile  from Florence!!!

Virgil (with an accomplishing smile): Of course! Right the 1302… Don’t you want to know what happened after your left the town???

Dante (cun enthusiasmu): Intzarasa potzu biri sa sposa  mia amada ???

Virgil (picchiedi cun carignu a sa conca de Dante): Ti sesi scaresciu ca seus andendi a visitai s’inferru??? A pobidda tua das’ha’ bi’ in su Paradisu!!! O a sumancu in su  Purgatoriu…

Dante (contrariau ma pentzarosu): Mi dispraxidi master… M’hindi fia scaresciu…  deu mi credìa ca  podessid’ essiri una specia de passagiu in su camminu po s’inferru… ?

Virgiliu: Non è diaici fillu miu. Castia tui e totu! Tot’a giru  the sa spiral’i s’agatanta is  differentis  gironis de s’inferru; in sa parti esterna nosu eus a essiri in s’ Antinferru ma innoi(Virgiliu appuntada sa  mappa ancora), candu sa parti  final part the sa spirali s’acostada a su  presenti nosu puntausu a su   picu de su Purgatoriu…

Dante (cun viva curiosidadi): Potzu dedusi ca s’inferru  tenidi sa propria  dimensioni de sa vita passàda?

Virgil (soddisfau de sa dedutzioni de s’allievu su’): E’ propriu diaici!  In fattu sa punitzioni divina po is peccadorisi esti a stai in sa mala sorti  de s’humanidadi po s’eternidadi, chentze si podi evolvi in d’una mellus vida  cumenti esti in su  Purgatoriu e, amarolla, ancora mellusu, in su  Paradisu!!!

Dante: Seu cumintzendu a cumprendi…

Virgil: No siasta disgustau!  Ti podisi imaginai  una  punishment peus de cumpartì sa vida tua sceti cun su mabi  e mai incontrai calincuna cosa de bonu ???

Dante (positivu): Tenir’arrexoni fustei…

Virgil: Ponìdda aici: tui podis biri is inimigus tusu… cussusu chi t’hanti esiliau… lost forever in their thirst of power, in the vacuity of  their nothingness… and those who betrayed you…

Dante: No seu siguru di olli una talli vendetta …

Virgil: custu àandada a  meritu tu…Ma no t’hiada praxi de connosci ita fini ha’ fattu  Bonifaciu Ottavu? Carlu Valois? E Ranieru Zaccaria?

Dante: (cun tristura)M’hiada praxi de prusu a m’hindi scaresci de issus!

Virgil: No seus obligausu a si frimai cun issus…Podeus ditzidi in anticipu innui si bleus firmai   a mesu de su computer …

Dante: Esti narendi ca podeus atterrai in dognia puntu de sa spirali de su spatziutempusu?

Virgiliu: e’ propriu su chi seu narendi!!!

Dante: I fear to face events too close to my own story…

Virgil: There’s no problem, my son. We can go straight way to any of the circles of any century!!!

Dante : As far as I know something about some good guys I could really go further..Can I know only a few names before we go?

Virgil: Go ahead with the names please!!!

Dante: (thirstily) Giovanni Boccaccio,  Cino da Pistoia, Pieraccio Tebaldi, Bosone da Gubbio, Geoffrey Chaucer, Johannes Gutenberg  and his  pupil  Johann Numeister!

Virgil: You’ll find them all in the Purgatory or maybe  in the eternal joy of Paradise!

Dante (with a sigh of relief): I think they deserve it, don’t you master?

Virgil: It’s not up to me to decide, not even to discuss such matters…

Dante: Mi dispraxidi maistu…

Virgil (overflying any argument): No tenis nisciun atru nomini?

Dante: Mi hiada podi’ nai calincuna cosa de unu talli,  Francescu, su fillu de un amigu miu, su notaiu Tziu  Petracca?

Virgiliu: Mancai totu Frantziscu Petracca hadi merèciu un’atera  chance po lucrai su  Paradisu..a su mancu po   meriuts literarius… No sesi d’iaccordiu ?

Dante (contrariau e polemicu):Mi praxinti da prusu, ma meda da prusu,   Rinaldo Cavalchini, Menghino Mezzani, Manuello Romano, Giovanni Quirini, Angelo Poliziano, Luigi Pulci, Lorenzo di Pietro, Giovanni di Paolo, Cristoforo Landino, Franco Sacchetti, Leonardo Bruni, Francesco da Barberino e …

Virgil: (seghendi a istrintu) Anda bei, fillu miu!!! Appu cumprendiu!!! Fortzis had’essi mellus a si frimai  in su quindicesimu or in su  sedicesimu seculu…

Dante (cambiendi tattica e scusendisì): Oh, su sedicesimu esti su  favoriu de is mius ..prenu di arti…iscopertas…ideas nobas…

Virgil: Seu di accordiu cun tui… podeusu inghitzai de ingunis su nostru viaggiu … si ti fai prexei…

Dante: Beh, dipendidi de sa genti chi podeus agatai inniasa  …me i linea de sa spirali  infernali …ollu nai…

Virgil: Tui podis fai nominis si creisi…

Dante: Ndi tengiu u zubbu in conca…

Virgil: Narandi dexi… tanti po inghintzai…

Dante: Let me see… I would start with… Martin Luther,  Nicolaus Copernicus, Leonardo Da Vinci, Niccolò Machiavelli, Michelangelo Buonarroti, William Barker, John Calvin, Sandro Botticcelli, Tintoretto, Luca Marenzio…

Virgil: Totus  in su Paradisu!!!

Dante: Ta bellu!!!

Virgil: Tenis atrus  nominisi?

Dante: Oh, ‘ndi tengiu medasa… Ma poita no mi nàrada fustei,  master, nominis chi bàllada sa pena di essi nomènausu? D’hia’ agradssi meda …

Virgiliu: (surprendiu ): Ma e’ prenu de genti. ita t’indi paridi di Hernan Cortes?

Dante: Su   conquistadori spagnolu???

Virgil: Propriu issu, fillu…

Dante (scocciau): spagnolu po Sapgnolu m’hiad’a praxi de prusu de fueddai cun  Diego Guillén de Avila,  Pedro Fernandes de Villegas or with Pedro de Padilla!!!!

Virgil: Ma cussus piccioccus funti tottus in su   Paradisu…

Dante (quite mortified): Mi dispraxidi, master…

Virgil (with resolution): No ti preoccupisi! Atrus  nominis, ndi tenisi?

Dante: Chi deu hia podi essi assegurau ca certa genti esti aicetotu in su Paradisu, hia’ podi domandai de inghitzai su giru in dxiassettesimu seculu …

Virgil: A chini ti intererssada intzandusu?

Dante: Raffaello Sanzio, Giorgio Vasari, Sir Francis Drake, Amerigo Vespucci,Giovanni Bellini,Adriano Bancheri, Anne Boleyn, John Calvin, Catherine de Medici, Mary Queen of Scots, Charles the Fifth, Nostradamus, Ivan the Terrible, GianPierLuigi da Palestrina, Michel de Montaigne…

Virgil: Totus in su paradisu a pati Francis Drake, Nostradamus e Ivan su  Terribili!!!

Dante: (very thoughtful) I’m in two minds… I’m not sure I want to stop just for three names…May I ask for any others?

Virgil: Come on with your last names then!!!

Dante (in one breath): Oliver Cromwell, Johannes Keplero, William Shakespeare,  Cervantes, John Donne, Francis Bacon, Renè Descartes, Thomas Hobbes, Walter Releigh, Mazarino and Richelieu…

Virgil: Sceti Richelieu and Mazarinofunti intrappausu in s’ Inferrul! Ma custa è totu genti chi hadi biviu in su dexassettesimus suculu!!!!

Dante: E intzaras seu allistu po su seculu dexiassettesimu!!!

Virgil: Aiò chi andausu intzarasa!!!

(s’incarreranta in sa scaba ca condussidi a sa navi spatziutemporalli  in s’interi che i’ luxis s’indi studanta)

Sa tradutzioni in Sardu è’ fatta da-e su matessi autore ignazio salvatore basile 1. continuada…

P.S. Chini boliri, podiri liggi s’originali in lingua inglesa a mesu de su linkadu  sighenti: https://www.amazon.co.uk/dp/B071FB9SGV

 

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Attu Segundu

Scena prima

Candu su sipariu had’essi tòrra’ opertu,  had’essi visibili unu paesaggiu lussureggianti e s’hanta intendi pillonis cantendi e atrus sonus de natura

Dante: Custu est’ unu logu de paxi, Maistu! Pàridi su paradisu!

Virgiliu (arriendu): No ti confundasa! Là chi custu est unu logu de arrepentimentu, no est’unu logu de gosusu!!!Innoi sa genti tenidi un’atra possibilidadi de merèci su Xeu!!!

Dante (surprendiu): Fustei e’ narendimì ca sa genti de innoi podidi ancora essi disperdia in s’inferru?!?

Virgiliu: Eia, piccioccu. Poid’essi puru!

Dante:Appu sempri pentzau ca su Purgatoriu fessidi una specia de anticamera po su paradisu

Virgiliu: Ci ant’essi puru logus diaici ma no funti innoi !

Dante: Ma sa genti, innoi, paganta po is crupasa insoru?

Virgiliu: Cussu puru; ma deppinti ammostai un’ attitudi di essi cumprendiu ita esti sa vida!

Dante: ma sa genti si reincarna da o faintinsu proppiu chi fadianta in sa terra?

Virgiliu: ci funti atru’ logusu fonsi reicarnai fillu miu! Innoi tuo agatasa is propiasa personasa de sa terra. In calincunu modu custu logu arregodada cumenti deppia had’essi sa terra nantis chi s’homini diventessidi aici cumplicau e differenti.

Nantis chi Dante potzada arrespundi unu sonu de launeddas s’intendidi bessendindi aforas de una Janna scarangiada.

Dante (cumenti in bisu ): E custu sonu de paradisu? Chini esti sonendi?

Virgiliu: ( pustis de s’incarai a castiai ) Castia tua e totu …

Dante: Chini esti cuss meraviglia de femmina?

Virgiliu:T’hiada praxi a da fueddai?

Dante: Po praxeri, maistu! M’hiada praxi meda !!!

Virgiliu (tochendi a sa janna ): Potzu intrai?

 

 

Scena Secunda 

(Dante e Virgiliu; Eleanora de Sardinia; su maridu Brancaleone Doria )

A s’intrada Dante e virgiliu binti un homine sonendi launeddas;in s’interi una femina bella e matura e’ ponendisì orechinus de corallu castiendisì in su sprigu; su sonadore e sa femna funti bistiusu in costumusu traditzionalis de Sardinna; sa mobilia esti semplicissima: unu sprigu, cuatru cadiras de linna, una mesa, unu sgabellu, una credenza. Apotzus de sa mesa unu vasu de porcellana prenu de binu e froris. 

Eleanora (ancora castiendisì in su prigu) Intrai!!!

Virgiliu: Podeusu intrai po prexeri?

Eleanor (c.s.): Certu ca podèisi Intrai e setzei! sigo in d’unu minutu!!!

Virgil: Gratzias a fustei sennora!!!

(si setzinti acostausu a sa mesa in s’interi ca s’homini sighidi sonendi; pustis pagu tempus Eleonora si setzidi cun issus)

Eleanora (setzendisì): Ita bentu de bona sorti si portada a innoghe? Parèisi strangiusu a is ogus mius!

Virgiliu: Sa sennora no isbagliada! Seus furisteris e beneus de meda attesu!

Eleanora: Beni bennius a dome mea! De aundi beneis’? Mi parèis facci’ connotas…Potzu sciri cumenti si tzerriaisi?

Virgiliu: Deu mi tzerriu Publius Vergilius Maro!

Eleanora: Mi pariada una facci connota sa sua…Sa domu mea est onorada de d’arricì divinu Virgiliu. E s’amigu su silentziosu, ita si nàrada?

Virgiliu: Issu si tzerriada Durante Alighiero de is  Alighieris…

Dante (shyly): Po praxei, sennora, tzerrimì  Dante…

Eleanora: Dante Alighieri!!! No ci potzu crei!!! Brancaleone, has’intendiu? Tenèusu a  Dante Alighieri, su poeta fiorentinu setziu a sa mesa nostra!!!

Brancaleone (si pàrada de sonai e si setzidi cun issusu)Seu cuntentu de ti connosci!

Dante: Su praxeri è su meu!!!

Eleanora: Nosu puru teneus sambene tuscanu me i’ venas nostasa! Mancai fortzisi si podiausu considerai avversarius politicus!!! Po prexei, Brancaleone, bittindi unu scantu tassasa ! Depeus cumbidai po custu incontru!

Dante (confuu e totu pigau): Di torru gratzias medas;  ma po prexei, sennora, no nèrada ca deu contras a fustei…

Eleanora (fieramenti): Deu seu Eleanora Serra De  Bas de Sardinna, filla de su rey di Arborea, Mariano su Cuartu; mamma mia si tzerriàda Timbora di Roccaberti filla de su   Visconti CatalanuDalmazio.

Dante (sindi pesada surprendiu e si ghettada in genugu po basai i’ manus di Eleonora): Permittamì sennora de d’ammostai su rispectu chi di spèttada, reyna di Arborea…

Brancaleone bittidi cuatru tassas e  arridi biendi a  Dante inginugau.

Eleanora (agiudendi a Dante a s’indi pesai): Oh no,fustei esti un’ospiti, po praxei. Deu sciu ca fustei est’unu grandu poeta! Po praxei buffidi cun nosu (Dante, Brancaleone and Eleanora buffanta ma  Virgiliu no bùffada)

Dante (s’asciugada is lagrimas de commotzioni e bùffada su binu ): Deu appu connotu s’aiau tu Marianu su  Terzu di Arborea,a Pisa, in su 1312; festusu ingui impari po pagai arrispettu a s’imperadori  Arricu su Settimu de Lussemburgu, ca nosusu itzerriastusu su Nou Mosè. Su babbu  de Marianu fiada  Chiano d’Arborea de Serra Bas, coiau cun Giacomina de sa  Gherardesca, filla de su  Couti Ugolino de sa Gherardesca…

Eleanora: Fustei ndì sciri meda de sa famiglia mia, Dante!!!

Dante: Fustei appartenecidi  a una grandu famiglia! e  Pisa no esti aici leggia cumenti arrisultada in sa comedia…

Eleanora: Di torru grattzias a fustei  Dante, mancai deu m’intenda  prus Sarda chi no Tuscana o Catalana…

Dante: Deu seu stetiu ingiustu a fronti da sa patria Sua , o reyna  Eleanora e di domandu scusa po igussu. M’eisi a podi perdonai, fustei e su populu sardu?

Eleanor: Meda genti esti stettia ingiusta in cara a sa terra mia! E apustis de totu,  chini esti chi no hari mai isballiau?

Virgil: Deu creu chi deppeusu andai fillu miu…

Dante (strantaxendisì e apporrendi is  launeddas a Brancaleone) Po s’amori chi promittu de potai a sa Sardinna, po praxei sona ancora una pagu po mei!

Cumenti  Brancaleone inghitza a sonai,  Dante e Virgiliu ci bessinti e sindi studanta i’ luxisi!

 

tradusiuin Sardu  dae s’Inglesu po  s’autori e totu. continuada…

 

S’originali in lingua inglesa s’agata a su sighenti lincau:https://www.amazon.it/dp/B071FB9SGV

 

 

Second Act

First Scene

When the curtain is open again it’ll  be visible a luxuriant landscape with birdsongs, water’s gurgling  and brush’s rustles.

 

Dante: What a peaceful place, master!!! It seems a paradise!!!

Virgil: (laughing) Don’t mix up your senses! That’s a place of repentance, not of joy!!! Here people find another chance to deserve definitely the eternal joy!!!

Dante (surprised): Do you mean  they could yet get lost in hell???

 

Third Scene

(Dante and Virgil)

Virgil: So you have changed your mind about Pisa, my son?

Dante. As a matter of fact I must say that a lot of water has passed down the Arno’s bridges since I wrote the XXXIII’s ranting against Pisa… Of course what they made to the father in law of the Sardinian judge Chiano d’Arborea remains horrible and unforgivable; but ‘you know, master, times often changes you mind…

Virgil: I know, I know…

Dante: However, isn’t true that the enemies of your enemies are your friends?

Virgil: It might be true, but I don’t get the connection with  Eleanor De Bas…

Dante: By the way master, what’s the reprisal for her and his husband?

Virgil: Brancaleone Doria was a born Sardish very kin and ambitious who made all but being a real Sardinian man; now playing on  launeddas he shows to be fond of his Sardinian roots; he’s improving in modesty and humbleness…

Dante: I see… And what about Eleanor?

Virgil: Well, she has a longer story…but you didn’t answer to my question, son? Whom enemies of enemies have you referred to?

Dante: I’m sorry, master, you’re right. I make myself more clear: the big priest Boniface, in 1297, made a feud of Sardinia and Corsica in benefit of James the Second, king of Aragon. So invested he  became a papal Gonfalier…

Virgil: I see… go on!|

Dante: Soon done, master! Eleanor collided with King James when she wanted to make of Sardinia and independent state…

Virgil: That’s the way she’s a friend at your own eyes… Her black air and her fascination made the rest, didn’t they?

Dante (blushing): Please, master, we’re talking of a married woman…

Virgil: I’m sorry! I forgot you are so modest…

Dante: Furthermore, the king’s James brother in law, Robert of Anjou, king of Naples, fought against New Moses Emperor Henry the Seventh…

Virgil: Who was allied with Pisa…

Dante: That’s right, master!

Virgil (with sympathy): And that’s why you have changed your mind about Pisa! You politicians are so changeable…

Dante: Where are we going next master?

Virgil: Wherever you want my son!

Dante: Is this a peculiar circle of the purgatory?

Virgil: Not son, there are no circles here but only people on search…

Dante: What do they search master?

Virgil: Just a better life or may be a redemption…

A sound of classic guitar gradually radiates in the air

Dante (stopping his master): Let’s stand please! A music is spreading…can you hear it?

Virgil: Be silent and I’ll tell you whose music is it…(the music becomes more clear and louder) Oh, That’s Paganini’s Allegretto in G minor for guitar! What a beautiful sound…

Dante (pointing where the music comes from): Do you mean that the great Niccolò Paganini is here playing guitar?

Virgil: I didn’t say Paganini is playing… I said that the music belongs to Paganini’s works!

Dante: I don’t understand, master… and why a music for guitar e not for  violin?!?

Virgil: It’s a long story, my son! Since you are so curious come here and I’ll tell you everything (the two friends go and sit in a bench; the guitar keeps on playing the twenty two Paganini’s works, the only for guitar sola written by the great Genoese composer, a part from the 43 Ghiribizzi)

Dante: Please, tell me the story of this guitar’ sound, master!!!

Virgil: Have you ever heard of French composer Charles Philippe Lafont?

Dante: I’m sorry I haven’t…

Virgil: Never mind! He’s not famous as your compatriot but believe me if I tell you he has been a very good violin player!

Dante: And also a guitar player?!?

Virgil almost mocking): Oh no! He never played a guitar during his life on earth! He’s training himself just now! He’s skillful, isn’t he? I mean, to be an apprentice…

Dante (really confused): I keep on misunderstanding…

Virgil: (pointing the music): The Parish musician over there, when in life,  launched a challenge to your great compatriot, for whom was the best violin player in the world…And now he is practicing for a return game on guitar!!! That’s all, my son!!!

Dante: But that means that also Niccolò Paganini  is here, safe in the Purgatory! Thanks God! I’ve read of a horrible wicked stipulation…

Virgil: Forget about, my son! The French guy, over there, doesn’t evidently that the great Niccolò is already in paradise!!!

Dante: Really? Oh, but that’s beautiful!

Virgil: Your God is really Almighty and Merciful.

A melodious soprano voice spreads in the air…

Dante: Who is she, master?

Virgil: She must be Antonia Bianchi’s voice! Do you know who is this lady?

Dante: No master, I’m sorry! I feel so ignorant in  face of you!!!

Virgil: (standing up) Don’t worry, my son! I’m your guide! Come, let’s move! That’s a thorny story and I don’t pay the risk to be heard telling of it!!!

exeunt

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »