M’arregordu candu fradi miu, sa bonama, mi potada cun issu e is amigus susu, a baddai.

Ci fianta a s’hora is primus discotecas. Donnia bidda ndi teniada una e fintzas prus de una!

In Casteddu m’arregordu de su Kilton. I’Assemini ci fianta s’EuroGarden e su Grillu!

In bidda mia ci fiada su Moulin Rouge (i’ beccius da nomenanta su Mulen Troxu, poita na’ ca succedianta aintru cosas truas, de fai bregungiai homisi e femiasa).

A s’hora chi m’arregordu deu, parò, no ci fianta dee jeys (o dj) e nimancu discusu ci fiantas ancora. A s’hora ci fianta is complessinusu, chi sonanta “dal vivo”. Gruppus de piccioccheddusu improvvissausu ma fintzasa gruppixeddus de genti brava, studentisi de Conservatoriu, musicistasa chi apustis, passada sa moda de is cumplessinus, hanti continuau cument’e solistas.

Is nominis fianta de grandu fantasia e totus in inglesu (ca naranta ca fadia cropu s’Inglesu prus de s’Italianu e de su Sadru): m’arregordu ” The Diamonds; The Gringos; The Sacred Queen; The Kings; The Sugars; The Gold Honeys e milli atrus chi immoi no arregordu.

Deu intzarasa hia smittiu de pagu is cratznis crutzus e giai circamu de mi fai sa pivella, cument’a fradi miu sa bonama e is amigus susu ca fianta totu prus mannus de mei.

Fia s’homini intzarasa chi depiada invitai  a baddai is femiasa.

Deu aspettamu i’ lentusu po circai  de fai  amistadi ballendi a istrintu.

Fradi miu sa bonama m’hiada spiegau ca chi sa femia si fadiadi istringi una pagu, bolia’ nai ca  cun tui, ci stadiada, intzarasa si deppiara invitai atar’otas e stringi sempri de prusu. Su cuntattu corpu a corpu mi praxiada, fiada una cosa bella.

Ma no sempri fia cosa facilli.

A botas is femiasa fadianta giogus e provasa, po bi’ si tui teniasta intentzionis seriasa; e intzarasa, mi spiegada fradi miu sa bonama, toccada a tui puru de fai gioghixeddusu po di fai a cumprendi ca no fiasta scimpru e praxiasta a is atras femias puru.

Mi praxianta meda i’ lentus chi intzarasa s’ascurtanta fintzasa in sa radio, in su juke box e in sa televisioni: “Senza luce” dei Dik-Dik fiada sa mellusu. Ma ci fiada l’Ora dell’amore dei Camaleonti; A chi di Fausto Leali e tanti atras chi immoi no me arregordu.

Fintzasa is isveltusu si baddanta facc’e pari: chi sa femmia ci tenìada a tui, baddada sceti cun tui.

Immui is tempus funti cambiausu. A s’hora no ci fianta is occasionisi chi ci funti immoi po i’ giovanusu de atturai assousu.

S’unicu contattu ammittiu fiada su ballu lentu. Apustis, dognunu a domu sua. Fintzasa a satru dominigu.

 

5… continuada…

Tag:, , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu is primas sigarettas chi appu fumau. No cussas de paperi, chi fademu de mei, arrodendi su paperi de su giornali e su cartoni  de is bustas de su pani.

Seu fueddendi de is sigarettas veras, cussas mias. Cun binti francus, a su stangu de sa stazioni, compramu una nazionali e una esportatzioni cun filtru.

Mi toccàda a imbentai ca fianta po fradi miu (ma candu ci fiada su fillu de su stangheri, ca fiada amigu de is fradi mius, mi toccàda a torrao agò chen’e sigarettasa).

No fiada passau tempus meda de candu, ancora in cratzoneddus crutzus, apabas de  su matessi stangu de sa statzioni (a s’ora du tzerrianta giai bar-tabacchi), innui ci ghettanta s’abiga, deu forrogamu cichendi is tappus de i’ bitters San Pellegrino, cussusu cun sa stella arrubia; ‘ndi bogamu s’ottigu de su fundu, e pustis di essi fissau sa stella in sa maglietta, ci du torramu a ponni a s’internu; aici sa stella abarràda fissada bei; fiu lompiu a ‘ndi piatzai fintzas dexi, de istellasa, in sa maglietta; deu fiu su capu de sa banda de su bixinau e su capu no si podiada accuntentai de una stella sceti!

Ma su capu de su bixinau teniàda doveri prus impenniativusu che ponni istellasa in sa maglietta!

A su capu cumpetiada de sfidai is capixeddusu de is atrus bixinausu de bidda. A s’epoca ci fianta is Guventaiusu , capeggiausu de unu tipixeddu chi viaggiada cun sa ferreria in busciacca: unu ferru teniada cuatru stampusu e cratzada in sa manu deiretta fadiada a timi diaderusu); poi ci fiada Francischeddu, su capu de su bixinau de su Castellu ca no teniada abisongiu de maniglias de ferru po fai a timi; po ci fiada Marieddu su Tuffadori, Antoixeddu e Marianu. A botasa is certus si fadianta a cropus de perdas tiràdasa a conca (chi m’allisu, ancora oy, da tengiu prena de staffeddasa, sinnusu de is pedras chi had’arricciu in cussu s tempus); atras botas sa lotta si fadiada a is trumpas, capu contras a capu; M’arregodu sa primu camisa bidri (ca fiada stetia de unu fradi prus mannu, cimenti appu giai contau): sa dì chi mi fiu attaccau cun Francischeddu, in s’oru de su bar de Sidoru, nc’hia perdiu totu is buttonis; ma no fia’ arretrau de unu metru.

Ma po essi capu toccàda aprimasa de mostai di essiri s’un pru’ forti in sa banda de su bixinau.

M’arregordu unu da sa banda, chi biviada a costau de domu nostra; si tzerriada Tattollinu; in s’ospidalli d’hianta postu  u’ bustu ortopedicu de peddi corriatza po d’aderezzai un ossu for’e postu). Una die, in s’ottureddu chi potàda a domu sua, innui sollestusu giocai a timballasa e fintzasa a dinai (monetinasa de xincu e dexi francusu, ghettadasa a su muru oppuru sollevadasa a iatu, a pisci o bastoi) sindi boghesit sa maglietta e m’ammostesit sa coratza de peddi, fortzisi apustis di essi pedriu in su giogu, tzerriendi : “Su capu seu deu!”

Intzaras is atrus amighixeddusu si traessinti a giru: sa disfida pretzisada una strumpada!

Fiada prus attu de mei Tattollinu, a dispettu de su nomini. Ma su puntu debili su fiada di essiri cirdinu po curpa propriu de sa coratza.

Mi ghettesit a is cambas abertas suas, e du fadessit arrumbullai in terra. In sighida di ponesit i’genugus me is pabas: “T’arrendisi?”

Sa risposta fudi “Eia! Ge mi arrendu!”

Po cuss’otta su capu podia continuai a essi deu!!!

 

4. continuada…

Tag:, , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu i domus de is ajaius, candu alluestus su fogu in sa forredda e,   propriu in custu tempu, s’agatastus totus impari, a coi in intrignas de s’angioni (sa cordula, da tzerriada ajaia), arridai su pani e fueddastus de su tempu andau.

M’arregordu su fragu de su mandarinu in bidda mia, ammisturau a su fragu de sa linna abruxendi po coi sa petza.

M’arregordu su friusu, me in gussa’ domus de ladri, cun su comuru inforasa, candu cunveniada a tenni s’orinnali asutt’e su letti, chi no ti obiasta ghiacciai is ossusu po lompi a su gabinettu (fiada un’atra manera de nominai su comuru) ca fiada staccai de sa domu.

E m’arregodu, annus prus atradu, dopu s’unda de su ’61, candu i’ domu’ de ladri fianta crolladasa e anintr’e domu fiada intrada s’acqua e fianta mota’ is puddasa.

M’arregordu sa processioni de sa genti alluvionada (oy dis nanta is isfollausu), andendi concas a pratz’e cresia, de sa pati bascia de sa bidda, concas a sa pati ata: becciu in camisa de notti, cun sa candeba in d’una manu e in s’atra s’imaginetta de santa Vida, invochendisì a Santu Brai, a sa Madonna, a Gesù Cristu e a totu is Santusu.

E candu babbu, ca mancai sendi sicilianu connosciada beni su proverbiu de su burricu sardu, hiada ordinau a i’ muradorisi de sollevai sa domu noba (fatta in blocchettusu e mattoni cottu) assumancu de mezu metru de terra (po no essi frigau mai prusu de s’alluvioni), mamma d’hia cunvintu a fai su bagnu modernu, totu decorau de piastrella ceramica colori i arrosa, cun sa vasca e s’acqua callenti. E tzia Rina e totu’ is atras bixinasa hianta cumentzau a fai chistionis cun is pobiddusu poita issa’ puru obianta su bagnu aintr’e domu, cun su bidet e sa vasca, cumpleta de acqua callenti.

M’arregodu totu custu e atru ancora. E no sciu’ chi sia’ mellusu oy, cun s’arriscaldamentu a manetta a intre e’ domu, ca podisi dromì in canottiera (inveciasa de ti ponni setti burrasa una apitz’e s’atra) oppurusu fia’ mellusu ariseu, candu su mundu si pariada pru’ bellu e s’istimastusu s’unu cun s’atru e si bastanta cuatru nuxeddasa e tre nuxisi, giogadasa cun su barralliccu a su totu, mesu e nudda, po essi cuntentusu. E su massimu de su macchimini fiada Afisieddu Cruxoi, ca po 50 francus in regallu, fia’ prontu a sollevai sa gonna a is piccioccasa in tiru po sa passillada.

3. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu unu bar, in sa bia de casteddu; unu bar prenu de fumu: alfasa e natzionallisi senz’e filtru su’mprusu; e su dominigu is dianasa,calincuna  muratti e calincuna  marlboro;  in s’ierru su fumu si segàda a gorteddu; me i’mesasa si giogàda a catasa: raminu, tresetti, scopa, cincuxentusu e scala cuaranta; a mei praxianta is taroccusu: in tresi o in cincu.

Su juke box funazionàda a centu francusu po tre discusu: centu francusu po “L’ora dell’amore” dei Camaleonti; “Senza Luce” dei Dik-Dik e “A chi” di Fausto Leali; is didusu affotiausu de sa cracina e de su piccu mei is campusu, digitanta canzonisi po coris moddisi, ominis assousu, abandonausu  o fortzisi mai stimausu; bisadorisi de biondasa de calendariu o femiasa imaginadasa.

Su bar fiada a fragu e collu: tott’ominis, a igussora de notti; ma fintzasa a de ‘i; i bar no fianta logus po feminasa; is feminasa in domu, a così su corredu, o prus a tradu, a castiai sa televisioni, sonnendi cun Carosellu una domu, cun sa lavatrici, su frigoriferu, is pipiusu e sa televisioni cun su giradiscu.

Is unicas femiasa chi mai essinti biu cussa umanidadi trista e solitaria, cun sa peddi cotta de su sobi e sa conca cunfundia de su binu e de sa birra,  chi currianta a undas mannas me igussa nottisi longasa de ierru,  fianta tzia Maria e is duas fillas Luisa e Carla; dus froris de piccioccasa, una pru’ bella de s’atra; cumenti fatzessinti a sopportai cussa cambarada de frastimadoris, troddionisi e arruttadorisi ca no allonghianta is manusu sceti poita si timianta unu cun s’atru e, prus de totu, timianta a su babbu, ca manixiada su dinai e teniada, narànta, su fosilli apabas de su banconi, prontu a sparai po s’onori de is tres feminas (ma tzia Maria, chen’e offesa, no curriada periculu perùnu).

Carla fia fidantzada e in prusu studiada a s’universidadi in Casteddu; quindi fiada troppu aiatu po cussus manorbas e giorranaderisi de campagna.

Esti  po igussu ca Remundu e Antoi ianta puntau a Luisa. Deu no seu siguru ca Luisa ‘ndi sciessidi calincuna cosa; fortzisi carei, o fortzisi canou; deu fia troppu piccioccheddu po cumprendi cosas de amori, de fastiggiu o de corteggiamentu.

Fattu staidi ca una notti, pustis di essi giogau a catasa e di essi sbuidau totu i’ buttigliasa de birra chi si pointi immaginai, piganta e detzidinti de si giogai a Luisa in ponti mannu, a is trumpasa; su perdidori, fiada intesu, deppiada lassai a perdi Luisa. lassendi su campu liberu a s’atru pretendenti.

Aici partesit sa cambarada: de su bar de Cunetta (aici fiada allomingiau s’omini de su fosilli accuau, meri de su bar, pobiddu de Maria  e babbu de Luisa e de Carla),  fintzasa a ponti mannu,  fiada una bella camminara de mes’ora bona, poita toccada a passai pratz’ e cresia, sa stazioni e  sa cresia de santa Vida.

Su bleki (s’omini pru’ forti de bidda) fiada stettiu nomenau arbitru de s’incontru; e deu ia sempri pentzau, fintzasa a intzarasa, ca du tzerriessinti su bleki po mor’e su giornalettu de Blek Macigno, ca deu liggia a cuss’edadi, prima de passai, prus a tradu, a Kriminal, Satanik, Diabolik, Vartan e cumpangia cantanti; ma de igussa notti comintzesit a pentzai ca du tzerriessinti su bleki poita candu sepàrada i duellantisi, naràda “Blek! Blek!”, ca fiada u stroccidroxu de su “break” chi donanta is arbitrusu americanusu in su ring, candu separanta is boxerisi de su pugillau.

Aici passànta i’ nottisi in bidda, cun su fumu de i’natzionalisi sentz’e filtru, su macchiori de sa birra e de su binu, is cantzonisi romanticasa de su juke box e i’diversivusu chi d’ognia tanti capitanta, fattusu de certusu po feminasa o de tonteriasa ancora prus inutilisi e maccasa.

Po sa cronaca su duellu fu bintu de Antoi chi si coiesit, apustis de unus cantus annus, cun Luisa.

Ma oy cussu bar, in bidda, non c’esti prusu de tempu meda.

Funti atturausu sceti is arregordus mius.

2. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Articulu 3

Onzi individuu tenet su deretu a sa vida,

a sa libertade e a sa segurantzia de sa persona.

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu sa primu borta chi appu postu is cratzonis longus.

Fortzis tenèmu dex’annus, o pagu prusu.

Fianta passausu a mei de unu fradi miu pru’ mannu (a s’hora si costumada a fai aici).

Fianta de unu colori ‘e cafellatti o beige, po du naiu a sa frantzesa, e dus potamu cun d’una bella camisa birdi craru (cussa puru smittia de unu fradi pru mannu).

Deu però fia cuntentu prus chi si fessinti stettias arrobas incingiadasa de nou.

Caminammu in sa ia e m’intendia giai unu homini fattu.

M’arregordu ca cussus cratzonis tenianta duas bucciaccas lateralis, dus taschinus asegus e una bucciacchedda po is monetas a manu deretta. Totu e’ cincu is bucciaccas fianta sbuidasa, chen’e dinai, ma deu femu prenu ‘e bisusu, prexau, camminendi in facci a sa vida.

Camminammu in sa ia e tot’a u’ trettu, ita ti biu, in terra?

Unu billettu colorau e  piegau in prus partisi.

D’arregollu e no creu a is ogu’ miusu: cincuxentu’ francusu in paperi!!! U’ stori a manca, una conc’e femia a sa deretta, du’ delfineddusu in mesu; e sa scritta “repubblica italiana” in mannu! Cincuxentu’ francusu in paperi!

Cincu monetasa de xentu, dexi de xincuanta, bintixincu monetasa de binti e cinquanta de dexi francusu! E obendi, fintzasa centu monetinasa de xincu francu’ s’una, cun cussu piscixeddu a ua costa, e su bastoi cun sa bandiera a s’atra costa!

Cumenti faisi a contai a calincunu ca hasi agatau bintixincu centesimusu di Euru?

Po provai su chi appu provau deu a s’hora, unu piccioccheddu hiada depi agatai assumancu us binti Eurusu in paperi! Eh, là, propriu una cosa aici! Fortzisi fintzasa de prusu!

Ma fortzisi no faidi a fai custusu arrexonamentusu. Seusu fueddendi de du’ mundusu troppu distantisi e differentisi.

Nu ollu nai ca fiada mellus aprimasa e peusu immoi! Immoi c’esti pru’ dinai a giru e is piccioccheddusu teninti sempri cancua moneta de un’euru e de dus eurusu in bucciacca.

Ollu sceti nai ca aprimasa cincuxentu francusu fiada meda, ma meda diaderusu. E deu dus appu agataus in terra sa primu di’ chi appu postu is cratzonis longus de fradi miu pru’ mannu!

E m’arregodu ca cun gussu billettu podiasta andai a su cinema e ti donànta fintzasa s’arrestu.

Ma custa esti giai un’atra storia chi si ollu contai un’atra borta! Sempri chi  si fetzada  prexeri!

1. continuada…

Tag:, , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Appu sempri pentzau ca nosu, is Sadrusu, no seusu ni Italianos e ni Ispagnolus; nosu seusu, po s’appuntu, Sadrusu e bastasa.

Scriiada Cicitu Masala in s’Unioni Sarda de su 14 Austu de su 1994: “In s’annu 1720 sa Sardigna cambiat padronos: a sos torquemadas ispagnolos, suzzedint sos boginos piemontesos!”

Ecco immui (o como, hiad a narres su grande poeta nughedesu) un’ateru idioma allenu, un’atra limba istrangia de imparai amarolla e po forza.

Cicitu, sempri in s’articulu de s’unioni Sarda chi bos appu mentzionau a primasa, s’arregodada de su para de Otzieri Matteu Madau, ca ispronada a is Sadrusu a iscriri sempri in Sardu.

No si deppeusu mai scaresci de is arreixisi nostrasa; no lasseusu acabai a su Sardu in su scarescidroxu de s’istoria.

Ita s’aturada a nosusu si arrennexinti a s’indi pigai sa limba nostra?

A ita ballidi s’Italianu, sInglesu o su Frantzesu si no arrennescius prusu a fueddai su Sardu?

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Scena Ottava

(Su Majolu e le Guardie)

Le guardie staranno tutto il tempo con i fucili puntati mentre Su Majolu reciterà il suo monologo finale.

Si no hasi provau mancu una borta

lastima po chi’ no teniri cos ‘e pappai

e si mai ti sesi frimau

a castiai su soli chi obrèscidi de su mari;

Si no arreconnoscisi

fintzas’ a ogusu inserrausu

su fragu de sa muta e de s’iscrareu;

Si no hasi cumprendiu

ca sa terra, su mari, su bentu,

is mattasa, is pillonisi, e s’acqua,

candu ‘ndi càlara de is montisi e de su xelu,

funti is boxisi e is sonusu de is ayajusu

chi si fueddanta in sa lingua antiga

po  si fai arregordai s’herentzia

de sa cali nosu derivausu;

Si arrefudasa i leisi antigasa

a favori de is allenasa

e bivis in su scarescidroxiu

de is usantziasa e de su tempu andau

no ses prus Sardu e mai du sesi stetiu!

Custu esti s’acabu de s’istoria chi appu scrittu!

E tzerriu Deus Onnipotenti a testimongiu

ca deu morgiu po amori de Casteddu e de Sardigna nostra,

morgiu po amori de sa libertadi!

Su Majolu si inchinerà al pubblico e, seguito a vista dalle guardie, lascerà mesto il palcoscenico. A questo punto calerà il

SIPARIO

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Scena Settima

(Detto, le guardie, Gialeto e Su Mayolu)

Le guardie rientrano trascinando su Majolu davanti a Villamarina.

Prima Guardia:  Vostra Eccellentzia: eusu agatau sceti a igustu!!!

Villamarina (facendo un cenno a Gialeto che uscirà ombra): Est’ issu?

Gialeto: Esti Su Majolu,Su Capu!!!

Villamarina (con un grido di trionfo) Sceti? E tui narasa sceti? Eusu  acciappau su pisci mannu! Is atrusu funti passausu in sa reccia, poita funti piticcheddusu!!! Scumittu ch’adi fintzasa circau de si fuiri?!

Segunda Guardia (porgendo dei fogli a  V illamarina): D’heus’ agatau ca fiada iscriendi, Vostra Eccellentzia!

Villamarina (menttendosi i fogli in tasca, con aria di scherno) E ita fiasta iscriendi su Majolu? Unu Testamentu???

Su Majolu (prenderà una borsa di monete dalla tasca)  Femu  acabendi una historia chi appu inghitzau a iscriri tempu fairi ( lanciando la borsa ai piedi di Gialeto ) Eccu su scudu chi m’hasi donau immui pag’ ora! Ti du torru cun atrus bintinoi!!!!

Gialeto  (consegnando la borsa coi soldi a Villamarina) No appu traixiu po dinai . Aguantididdu  vissignoria su dinai e fazzadindi su chi boliri!!!

Su Majolu (ignorando Gialeto) E tui, Marchesu de Villamarina, ca sesi Sardu sceti de nomini e tenisi su coru piemontesu! Tui puru hasi traixiu sa sardidadi  e t’ammisturasa cun is piemontesusu po essi mannu tui puru!!

Villamarina (in tono di superiorità e di scherno): Tui narasa e iscrisi contusu chi andanta contrasa a s’historia; sa navi de sa storia no camminara a bentu furriau; sa Sardigna Istadi viaggendi concasa a su progressu, a su cumandu de su rey; e benedixia de Deus Onnipotenti!!!

Su Majolu: Su progressu chi seu biendi deu esti fattu de genti affammiada e trumentada, bivendi in sa miseria e chene ‘e pani; e is chi teninti su pani, no teninti sa libertadi; tui sesi diventau amigu de de su rey piemontesu ! Ma fintzasa is aiausu tusu no fianta piemontesusu!! Cantu a Deus Onnipotenti, arregordarindi ca Gesù Cristu esti nasciu i e mortu poberu e non fiara amigu de baronisi e de reisi!

Villamarina:  Bastara  cun gustas chiacchierasa!  ( Lancerà la borsa coi soldi alla Prima Guardia) Aguanta! Sa mitadi è po tui, s’atru pretziddu cun is atras guardiasa!   Lassèddi acabai su contu in su disvariu chi d’azzuzzùdada!  Deu s’ abettu a s a presoni de Santu Francau. Ingribiau ingunasa, nantis de t’ impiccai, has a tenni totu su tempuss de iscriri vanidadisi!! Lobai ca arrispundeisi de issu cun sa vida!!

Prima Guardia (precipitandosi ad afferrare Su Majolu). Atturissì tranquillu Vostra Eccellentzia!!

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Scena Sesta

( Sempre a casa Cadeddu, in Palabanda)(Salvatore Pes di Villamarina, Gialeto e 4 guardie)

Villamarina:  (irrompendo nella casa, seguito dalle guardie e, più  discosto, anche da Gialeto ) Cicai in totu sa domu e stanai custus topisi afobotausu!!! (Le guardie imboccheranno la porta di destra  all’interno della casa; Gialeto si nasconderà   in una zona in ombra del palcoscenico; il Marchese Villamarina occuperà  il centro del palcoscenico e, sguainando la spada, reciterà il suo monologo)

Chini esti inimigu de su rey, est inimigu a mei

E chini est inimigu a mei,  esti inimigu de su rey!!!

Chini s’atreviada a segai sa ley, esti inimigu de su populu.

Su rey esti rey, po volontadi ‘e Deusu

e chini no arrispettada sa volontadi ‘e Deusu

esti in peccau e meresidi sa morti!!!

Agguay si is Giacobinusua ammannesinti su poder’insoru a  dannu de su rey.

It est’accuntessiu in Francia pustis chi hanti mortu a su rey?

Su populu hari pagau cun su famini e sa isclavidadi

su poderi chi hanti pigau is istigadorisi de sa rivolta!!!

Atru c he igualisi e liberusu in sa fraternidadi!!!!

S’afobotu portara sceti dannu:

su populu deppiri ponni a menti a su rey,

a su papa e a sos mayores amigus de su rey!!!

Issusu scinti cumenti si ghiara

s’Istadu, innui si fanti is leysi

po ammeliorai sa vida d e sa genti

e dogniunu esti tranquillu in domu sua

in paxi cun Deusu e cun sa ley.

Ma chini si boliri fai is leysi de issu ‘e totu

est inimigu de su populu e de su rey

e had’essi po igustu fattu,

pregonau e cundennau!!!

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »