SCENA QUINTA

 (Detti, Luigi e Lucina)

Luisu Cadeddu (Luigi e  Lucina  saranno elegantemente vestiti in abiti carnascialeschi ): Babbu, Tatanu, oberrei! Seu deu, Luisu, e seu cun Lucina!! Oberrei  allestusu!!!

Su Majolu: (andando ad aprire rivolto a Gaetano che lo segu e dappresso) Luisu fradi tu’,  cun sa filla de Gialetu. Ita aressi succeriu ancora?

Luisu Cadeddu ( Luigi sarà  alquanto trafelato ed agitato; sia lui, sia Lucina saranno vestiti in eleganti abiti carnascialeschi): Buonasera a totusu! Mancus mali ca fortzisiseus lompius a tempusu!!!

Su Majolu (porgendo una sedia a entrambi): A tempus po ita? Pasuadì  e contamì  totu fillu miu: ita esti accuntessiu???

Luisu Cadeddu: Mancus mali chi appu incontrau a Lucina: est’issa chi mi fiara circhendi po mi nai ca is guardiasa hanti firmau sa Rantantira e ‘nd’hanti pinnicau a totusu… S’atru contaddu tui Lucina, ca du scisi prus de mei!

Lucina (quasi piangendo): A mei e a is atras feminasa bistias a maschera si ‘nc’hanti portau anche is mongiasa de sa bia Deretta; ma deu  seu arrennesciada a mindi andai e appu scipiu de babbu ca is hominis fianta stettiu portausu a sa caserma de Santu Francau; ingui du s’hanti strattallausu unu po unu: olianta isciri is nominisi de igussusu chi si olinti afobotai contrasa a su rey; apustis,  candu hanti biu no bolianta fueddai…. (scoppia a piangere)

Luisu (proteggendo la ragazza affettuosamente)… Parinti chi appanta postu fogu a unu Cancioffali de arrobba ;  po fai a timi a Gialetu d’ahanti nau ca chi no essiri fattu, po iscrittu,  is nominis de tottus  is congiurausu fianta prontusu a ponni fogu a Lucina puru…

(Voci indignate si leveranno numerose e indistinte)

Mabadittusu is Piemontesusu!!! Su fogu tò ccada a du ponni a issus e totu!!! Cun is feminas puru si da piganta immoi!!! E igussu poberu Cancioffali? Ma d’hantai abruxai diarerus cussus fillu de mama bona??? Na ra puru fillus de bagassa piemontesasa!!!! Calincunu  har’essi’ fill’y egua sarda!!!!

Su Majolu (zittendo tutti con impazienza): E intzarasa, cumenti est’acabara sa chistioni?

Luisu: A su chi   hari cumprendiu Lucina,   Gialetu hari firmau una lista cun is nominis .

Lucina (in lacrime) M’hari nau ca issu non boliara, ma is Piemontesusu parianta dimoniusu arrabiausu e d’hanti mostau a Cancioffali pighendi fogu…

Su Panetteri: Ma custu Gialetu s’esti fattu pigai po su paneri!! Du scinti totusu in Casteddu ca a Cancioffali di poninti fogu po brulla  a sa fini de sa Rantantira!!!! Tui connoscisi a is Piemontesusu!!! Ma chi acabanta me is manus mias, attura tranquilla ca sa barrosia si da fatzu passai a totusu!!!

Su Maistr’e Pannu: Ma poita no andausu totusu a Santu Francau e d’acabaus po sempri cun igustus buginusu  de Piemontes us????

 (Voci di assenso) E’ berusu! Aiò!!! Teniri arrexoni Bustianu!!! A Santu Francau!!!)

Su Majolu (c.s.): Ma ita seis’ ammacchiendisi, totus cantu seisi??? Is Piemontesusu no funti abettendi atru po s’arrestai a totusu!!! }{\

Lucina: Deu sciu de babbu de Villamarina olinti benni propriu a innoi! Issu m’hari probiu de bessiri poita sciri ca bolemu benni ainnoi a s’avvisai; tantu prusu ca issu hari scipiu ca deu e Luisu seusu fastigiendi!!!

Luisu Cadeddu: Prestu, babbai!!! Si ‘ndi deppeis i andai allestusu de innoi!!!!

Su Majolu: Ma si poriri sciri chini est’aintru de custa lista chi hari firmau Gialetu?

Luisu: A cantu sciu deu fustei  è  su primu de sa lista; apustisi ci funti: fradi Larentu su Putzesu, Don Illariu Lussurgesu; su Maistr’e Pannu, su P anetteri, su Professori, Fra Massoni, tottusu ci seisi! Fadei allestusu ca is guardiasaa funti lompendi de unu momentu a s’atru!!!

(Voci e parapiglia): Intzarasa  è  mellusu a s’ind’andai!!! E innui sind’andandausu? Deu mindi andu in Francia!! Deu in Spagna! Deu a continenti!!! Deu bollu morri innoi! E cumbattendi!)

Su Majolu:( c.s.) Ascutai a mei, inveciasa!!! Fadei su chi si nau deu e chene fai istoriasa!!!

Tatanu Cadeddu: Ascuteusu a babbu, po prexeri!!!

Fradi Larentu: Citteisì  totusu!!!

Su Majolu: Andaisindi totusu, stesiaisì  de Casteddu sum prus chi poreisi!! Sciu su chi seu narendi: osatrusu no eis fattu nudda e cun is leisi nobasa no si porinti cundennai chene  provasa: e provasa non cindi funti!!! Dep eus gorangiai tempusu fintzas a candu lompiri Garibaldi! Agoa eus a biri!!!!

Don Illariu: Ma gopai, no esti mellusu chi tui benis cun mei a Santu Lussurgiu? Ingui eus’ a essiri in su siguru!!!

Su Majolu: Nossi, goppai! Chi is sordausu de Villamarina no a gatanta nisciunusu innoi, partiri sa cassa manna in d’ognia logu e no si sarvara nisciunusu! Invecias deu atturu innoi e candu lompinti d’is amostu su copioni (brandirà i fogli del copione); d’is provu aici ca s’afobotu esta una brulla, una cumedia; menti mi sequestranti su copioni po mi fai cundennai po d’essiri iscritu, ma in s’interi bosaterusu seis in salvu; e cun su tribunali mi da scabullu deu!

Luisu Cadeddu: Babbu, deu bollu atturai innoi, cun fustei!!!

Tatanu Cadeddu: E deu puru!!!

Su Majolu: Luisu, tui deppisi attendi a Lucina; issa puru est’in perigulu chi atturara assola; e deu si benedixiu a tott’is dusu!! E tui, Tatanu, attendi a sa famiglia nostra fintzasa a candu no mi seu strobeddau de totu!!! Andai totusu, e lassaimi assolu, ca deppentzai sa mellus bia po mi scabulli!!!

(escono tutti dalla porta che dà  all’esterno; solo Su Majolu usciràdalla porta che dall’interno della casa)

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

SCENA QUARTA

 (come la scena seconda)

Su Majolu: (riprendendo in mano il copione) A innui festus lompius me is provasa de sa cumedia?

Su Panetteri: Depestusu aguantai a igussu traitori de Giacumu Pes de Villamarina, su virrey…

Maistr’e Pannu…: e cun issu in is manusu dopestusu apustisi  afferrai totusu is Piemontesusu..

Su Piscadori… po ci dus ghettai a mari!

S’Acconciadori: Potzu fai una pregunta?

Su Majolu: Amarolla! It’esti su chi olisi isciri?

S’Acconciadori: Ma in s’Annu doxi ci d’hanti fatta a ci bogai is Piemontesusu aforasa? Datu chi funti ancora innoi…

Su Majolu: No, in s’Annu Doxi no ci d’hanti fatta!!

Fra’ Massoni: Ma in su ’94 gei ci d’heu’ fatta parò !

Ilariu Lussurgesu: Cussa borta, ca fiara andara mali po is Piemontesusu!

Tatanu Cadeddu: Ma in s’Annu Doxi it’est andau a trotu intzarasa?

Su Professori: Ci fiara stettia una spiara…

Fra’ Larentu: Una spia sarda

Su Majolu: E no s’esti mai scipiu a chini fiara…

Tatanu Cadedu: Ma sa spia fiara aintru de is complottistasa de Palabanda oppuru de aforasa?

Su Majolu: E chini du pori’ nai?  Torru a nai ca no s’esti mai iscipiu…

(Luigi Cadeddu bussa alla porta)

4. continuada…

 

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

SCENA TERZA

 (detti e i tre sindaci rionali; si udrà  bussare pesantemente alla porta)

Voce da fuori: Oberrei sa janna!!! De pressi puru, o chi no’, sfundausu! Eis cumprendiu!!!

Ahio’ custa porta!!!!

Fra Massoni ( a metà  tra sorpreso e spaventato): E chini dimoniu aressi!!!

S’Acconciadori (mostrando la lama di cui sopra): Chi sfundanta, agatanta cosa po issusu!

Su Majolu (mantenendo la calma): Calmeussì ! Nantis de rotu ca in domu mia fatzu intrai sceti a chini bollu deu! Segundu ca mi parinti fintzasa boxis connotasa!!!! (alzando il tono verso l’esterno): E chini e’ sa genti!????

Prima Voce : Doganerisi de sa Porta!!!!

Seconda Voce: Carabinieri del RE!!!

Terza Voce: Barraccellusu de sa Botanica!!!

Su Majolu (togliendo i battenti alla porta): E deu seu su Papa Pio Nonni, si custusu no funti Proto e is amigusu!!!!

Proto (entrando con aria da sfottò.): Si ‘nci seis cagausu, anò

(Tutti si abbracciano in un gran scompiglio di voci e movimenti)

Su Sabateri: Deu d’appu cumprendiu luegus ca fiara una brulla!!!

Gironi: S’esti praxia sa brulla de su doga nieri!!!

Su Panetteri: A tui, si ti cassanta is doganierisi, no ti lassanta andai prusu!!!

 

Antonio: Là   chi festusu in su Portu diarerusu, o frà!!!!

Su Majolu: E ita novasa de continenti???

Proto: Maba’ nobasa, s’abogau!!!

Gironi: E’ mota Anita Garibal di!!!!

Su professori: Lionora Pinna mota?!? Ma candu?

Su Panetteri: Ma si è  bennia a su forru custu mengiana e fiara prexara che una pruxi!!!

S’Acconciadori: Mischinedda! De badasa chi no est’atobiada a s’incontru!!!!

Antonio Massa: Ma ita seisi strequeddendi, de forrusu e de pinnasa!!!

 

Proto: E’ mota sa sposa de Giuseppi Garibaldi!!!

Don Miche (segnandosi): Paxi a s’anima sua, povera femmina!!!

Fra Antono (segnandosi anche lui): A da connosci in celu!! ‘Nd’hari passau de trumentu cussa puru!!!

Su Panetteri: Ma intzaras è morta diaderusu Anita Garibaldi, cussa vera?

Gironi: Ma poita, cantas Anitas coiadasa cun Garibaldi connosceisi???

Su Majolu (con un gesto eloquente della mano) Lassai a perdi! Naraimì , prus aprestu, cumenti d’’eisi scipiu!!!!

Gironi: Ci fiara Garibaldi in persona, innoi, in su Portu de Casteddu!!!!

(Scompiglio, voci, domande): Evviva Garibaldi!! Evviva sa repubblica sarda!!! A morti su rey!!!

S’Acconciadori: Ma diarerusu sesi narendi??!

Su Maistr’e pannu: E tui c’hasi fueddau?

Su Sabateri: Obei ponni ca esti benniu po fai sa repubblica de Sardigna!!!!

Proto: Atturaisi calmusu!!! Su Governadori no d’hari nimancu permitiu de ponni is peisi in terra!!!!

(Voci di protesta): Malarittu siara Villamarina!!!\ Custu esti fintzas peus de su tziu de s’Annu doxi!!!

Is tancas a terra!!! Torreusu a Su Connotu!!!! Torreusu a fai is contus cun is  misuras de is ajausu!

S’hanti frigau diaderusu cun s’Unioni Perfetta, cumenti d’hanti tzerriada is Piementosusu!

Stareus peusu che in su passau!!!

Su Majolu (zittendo tutti con un gesto perentorio della mano) Lasseddus  chistionai, oh piccioccusu!!!!

Gironi: Deu però  happu fueddau a su Capitanu de sa navi e m’hari nau ca Garibaldi oliri andai a

Sa Maddalena, innui teniri amigusu cuntentusu de du cumbirai!!!!

Proto: Deu connosciu genti in su cab’e susu e tengiu fintzas parentisi!!!!

Gironi: Si olisi, su Majolu, nosus poreus andai a Sa Maddalena a circai de cunvinci a Garibaldi de si ajudai, po fai impari sa republ ica sarda!!!!

Antonio Massa: E deu ci dus potzu portai cun sa carrozza mia, si decideisi de si mandai!!!

Su Majolu: Certu che Garibaldi fessiri cun nosusu, hiar ‘ essiri totu prus fatzili… Bosaterus ita ndi pentzaisi oh piccioccusu!!!????

 (Grida di assenso): Viva Garibaldi! Viva sa republica sarda!!! A morti is Piemontesusu!!! Pani e libertadi!!! Casteddu a is Casteddaisu!!! Casteddu ai Sardusu!!! Casteddu Capitali!!!

Su Majolu: Intzarasa andai e si poreisi, torrai cun Garibaldi. Nosusu s’abettausu i nnoi, prontusu a cumbatti po sa libertari!!!

Fra Massoni: In su mentris poreus continuai is provasa de S’Annu Doxi!!!

Proto: Ita cosa esti?

Gaetano Cadeddu: Una cummedia chi hari scrittu babbu de preparai po sa recita de S’Assunta!

Gironi (con fare interessato): E de ita trattara sa cumedia???

Fradi larentu: E’ sa storia de su complottu de Palabanda de s’annu ‘e su famini, fattu po ci bogai afora is Piemontesusu!!!!

Antonio Massa: Ah, ecco poita si tzèrriara de s’Annu Doxi!!!

Proto: Beh, aturausu in tema! Sempri de ci bogai a is istrangius si trattara!

Gironi: Però  aguantais  una parti a nosus puru in sa cumedia!!!!

Antonio Massa: Amarolla, oh! Nosus puru ci oleusu intrai!!!

Su Majolu: Aturai tranquillusu ca una parti,  osatrus tresi,  da teneisi giai!!!

Proto: Intzarasa parteusu allestusu!!!

Coro di voci: Torrai luegusu!!! Torrai cun Garibaldi!!! A si biri prestu!

(escono Proto, Gerolamo e Antonio Massa)

 

3. continuada…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

SCENA SECONDA

 (In scena ci saranno un lungo tavolo e tante sedie quante sono le persone presenti più  una).

Su Majolu, Don Illariu, Frate Larentu, Maistr’e Pannu, Su Piscadori, Framassoni, Gaetano Cadeddu, Su Professori, Su Panetteri, Su Sabateri, S’Acconciadori,  tutti seduti attorno a un tavolo;  sullo sfondo la porta di Palabanda e un giardino che l’attornia).

Su Majolu (si alzera’e e leggerà dal copione “S’Annu Doxi“)

- Fortzisi ci haressi ancora, in calincunu arrenconi de Sardigna, un’homini o una femina nasciusu ispagniolusu e morendi piemontesusu!!! Deppi torrai a nasci’ una giudicessa po provai a segai custus ferrusu chi s’incarenanta a s’Historia?Castiais  a giru: su  famini attanallada a sa genti e s’isperditziu de su rey e de sa Corti esti chen’ e  misura! Gabellas de pagai po ammantenni cicisbeasa incipriadasa, carrotzasa, livreasa e vitzius de braghetta!!! Aici Casteddu e totu sa Sardigna bivinti in sa mala sorti!!!! (si siede dopo aver passato il copione a Don Illariu).

Don Illariu (dal copione la sua parte)

- Deppeus tenni su coraggiu de tzerriai “BASTASA!”Bastasa a s’isfrutamentu de is poberusu!!!

Bastasa a is feudatairus traitoris e inimigusu de s’honore nostru!!!Bastasa a is Piemontesusu descarausu, bennius de Torinu po furai!!!Bastasa!!! Ca’ fintzasa s’Eternu Segnore stari sufrendi sa mala giustissia de una Cresia isfrutadora!Bastasa: is Sardusu olinti eguallanza e libertadi!!!

(Si leveranno grida di approvazione al discorso e di disapprovazione contro i Piemontesi da parte di tutti i presenti che si alzeranno in piedi)

Su Piscadori Buttando all’aria il suo copione, imitato da quasi tutti gli attori): Is Sardusu olinti giustitzia!!!

Su Maistr’e Pannu: Is Sardusu olinti pani!!!!

Su Panetteri: a morti is Piemontesusu!!!

S’Acconciadori: E a totusu is feudatarius amigusu intzoru!!!!

Su professori: Custa borta ci dus torrausu a ghettai a mari!!!!

Su Majolu (invitando tutti a sedere e a riprendere il copione, riprendendo a leggere lui stesso): Candu e’ diaici , ascurtaimi a mei!!! A grupus de tresi, po no si fai pigai de ogu de is militarisi chi fainti sa ronda, intrausu a Sa Marina de sa Porta de Santu Agustinu! Ci seisi?

Frate Antonio (c.s.): Ma in sa Porta de Santu Agustinu ci funti o no is guardiasa?

Su Majolu (c.s.): Aturais tranquillusu! Is guardiasa funti giai stetias chistionarasa, e pagaras puru, de mei ‘e totu, e c’hant’ a girai sa facci de un’artra parti mentris chi passaus nosusu!!!

Su Panetteri: Troppu rogu o Salvatori! Tui sesi su mellusu!!!

Al tre Voci: Bravu a s’abogau!! Est aici chi si fairi!!! Bona pro nosusu!!! Salvatori  tui se’ sempri su mellusu!!!

Su Majolu (zitttendo tutti con un cenno della mano): Ascurtai ancora po’ beni, ca immoi beniri sa parti prus dif ficili; De sa Marina ci pesausu, po s a Porta ‘e Biddanoa, fintzasa a  Castedd’e susu e s’agataus totusu in sa Cattedrali; cumenti chi festusu ingunis po pregai……………………. Su sagrestanu teniri calincuna cosa de si donai!!! Non ‘e ‘ diaici, oh Don Michele???

Don Obinu (c.s.): Unu fosili a cad’e unu de nosusu, carrigau a pallettonis mannus!!!!

(Seguono voci di assenso e meraviglia)

Voci: Eeh!! Pitticu puru!!! Gei no e’ po nudda chi a Santu Lussurgiu funti tottus scirusu!!!Dis fareus tremi is murandasa a is Piem ontesusu!!!

Su Majolu (c.s.) Is guardiasa de Pobatziu funti stettias pagaras cussas puru, ma su calincuna, a is bortasa, fatzessiri a sa scarescia, o essiri cambiau s’orientamentu……………

Fra Massoni (mimando un fucile imbracciato per sparare): Du  torraus’ a orientai a fortza de pallettonisi???

Su Majolu (c.s.) No, hiad’essiri mellusu de no fai troppu carraxu!!!

S’Acconciadori (mostrando una lama): Cun igusta deu potzu segai sa peddi fintzas de unu sirboni!

Su Majolu (c.s.) Pigadda cun tui, ma spereusu chi no c’indi siara abisonju .

Su Sabateri (c.s.): E apustis, s’abogau?

Su Majolu (c.s) Apustis ‘ndi pinnicausu a su cumandanti; a Giacumu Pes de Villamarina e, totusu, seu narendi totusu, cussusu chi non c’arrenniscinti a nai correttamenti su fueddu “cixiri“, s’indi deppinti torrai a Torinu o a su corr’e sa furca de aundi ndi funti arribausu innoi in Casteddu!!!!!!

(Voci di assenso e acclamazione)

Voci: Aforas is Piemontesusu!!! A morti is affamadorisi de su  populu!!! Pani po totusu!!!E cixiri tostau a is Piemontsusu!!!!! Evviva s’Abogau Cadeddu governadori!!! A morti Villlamarina e totus is Sadrus traitorisi!!!!

 

2. continuada…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Abettendi a Garibaldi

commedia sarda cagliaritana in  Atto Unico e Otto Scene

di Ignazio Salvatore Basile

personaggi e interpreti

Su Majolu = studente universitario di estrazione popolare – anche nelle vesti di Salvatore Cadeddu

Luisu Cadeddu = figlio di Salvatore e innamorato di Lucina

Lucina principessa de Casteddu = Maschera di Carnevale

Colonnello Pes Marchese di Villamarina = Comandante in Capo delle Milizie Piemontesi
Don Illariu Lussurgesu = Maschera di Carnevale-  anche nelle vesti di Don Antonio Muroni
Frate Antonio da Villaputzu = Maschera di C.-  anche nelle vesti di Paolo Melis dei Padri Scolopi
Maistr’e Pannu = Maschera di C. – anche nelle vesti di Giovanni Putzolu
Su Piscadori = Maschera di C. – anche nelle vesti di Ignazio Fanni
Fra Massoni = Maschera di C.- anche nelle vesti dell’insegnante Giuseppe Zedda
Cavalieri de Santu Aingiu e Pabillonis = Maschera di C.- anche nelle vesti di Francesco Garau
Su professori abogau = Maschera di C.- anche nelle vesti di Stanislao Deplano
Su Panetteri = Maschera di Carnevale – anche nelle vesti di Giacomo Floris
Su Sabateri = Maschera di C.- anche nelle vesti di Raimondo Sorgia
S’Acconciadori = Maschera di C. – anche nelle vesti di Potito Marcialis
Re Zorzi Sonadori =Capo delle Maschere di Carnevale e suonatore di tamburo
Marchesa di Val di Sassa = Maschera di Carnevale
Principe di Moncalieri = Maschera di Carnevale
Visconte di Lacon y Serra = Maschera di Carnevale
Contessa di Chieri e Tortona = Maschera di Carnevale
Duchessa di Nizza, di Savoia e Val d’Aosta= Maschera di Carnevale
Conte della Planargia e della Baronia = Maschera di Carnevale
Barone d’Anglona e Nurra = Maschera di Carnevale
Gialeto, rey de Casteddu, Torres, Arborea e Gallura = Maschera di Carnevale

Gerolamo Boi-Proto Meloni e Antonio Massa = Mayores de Stampace, Villanova e Marina
Giommaria Arthemalle = Valente rivoluzionario – anche nelle vesti di Garibaldi (non compare)
Emma Pinna = Fidanzata del precedente – anche nelle vesti di Anita Garibaldi (non compare)
Antonio Sanna = Valente rivoluzionario di Sassari  cugino di Giuseppe Zedda(non compare)

Quattro guardie del Re

Altri rivoltosi

Trama

 

Nel 1849 un gruppo di studenti universitari si riuniscono a Cagliari per  festeggiare il Carnevale. Per paura della polizia piemontese che li tiene sotto controllo la loro riunione ‘e segreta e a porte chiuse. Per un disguido le maschere di Garibaldi e di Anita non sono presenti. Mentre un gruppo di maschere decide   di aspettare l’arrivo di Garibaldi, un altro gruppo, quello formato dai nobili, guidati da Iroxi Cancioffali,  decide di andarsene a far baldoria e lascia il Circolo al suono della rantantira

Mentre attendono l’arrivo della maschera dell’eroe dei due mondi e della sua compagna Anita, Su Majolu, una Maschera particolarmente intraprendente propone  per la consueta rappresentazione di  Agosto, di allestire un copione dal titolo”S’Annu Doxi”,  dedicato alla Congiura di Palabanda, un tentativo fallito di ricacciare a mare i Piemontosi represso nel sangue, avvenuto nell’anno 1812 ad opera di alcuni Sardi rivoluzionari appartenenti ai Gremi, al mondo delle professioni e a qualche rappresentante controcorrente del clero.

Durante le prove del dramma de “S’Annu Doxi” i tre sindaci dei rioni storici di Cagliari portano la notizia che Anita Garibaldi, quella vera,  morta e che al vero Garibaldi ‘e stato impedito di sbarcare a Cagliari dai Piemontesi.

Questo scatena l’ira degli studenti, (anche se Garibaldi si rifugerà ospitalità comunque a La Maddalena, ospite di una famiglia amica), tanto più che Luigi Cadeddu e Lucina, irromperanno in scena (4 scena) per comunicare che Gialeto li ha denunciati al Marchese di Villamarina, che cerca ogni pretesto per mettere a tacere gli studenti. Il pian  o della finzione drammaturgica,  si intersecherà così  con la attualità

del 1849, offrendo lo spunto alla maschere-attori di fare alcune riflessioni importanti sui  loro progetti e sulle aspirazioni future della loro città e dell’infelice isola di Sardegna

1 Nel drammatico finale si confronteranno le due ani me del dramma: quella legalitaria del Governatore Pes di Villamarina, un nobile fedele servitore del re piemontese, convinto che solo il rispetto delle leggi possa portare ai Sardi benessere e progresso,  e quella rivoluzionaria di “Su Majolu” che aspira all’indipendenza della Sardegna, nell’illusione che  possa portare ai Sardi una condizione di vita più umana e libertaria.

 

 

Scena Prima

 (A Carnevale del 1849 gli studenti universitari tutti rigorosamente  mascherati,  sono riuniti nel loro Circolo di Castello;  Iroxi Cancioffali esegue  ben distinto  il ritmo della Rantantira Le maschere cantano in coro le famose parole della celebre sfilata carnascialesca cagliaritana girando in cerchio nella stanza guida la musica del loro re: il tutto ha inizialmente il sapore goliardico, irriverente e boccaccesco tipico del Carnevale, anche se dopo l’uscita dei nobili il clima cambierà , trasformandosi  radicalmente.

-CORO Maschere: Pisciu rey, sparedda e mumungioni, cambara, cambara e maccioni!Pisci ‘e luna, giarrettu e bacalliari, ciucara, dentixi, basuccu e procu ‘e mari!! Pisci ispada, murena e marganjoni, surellu, pagellu, mustela e isturioni!!!

(Una maschera, imponendo il silenzio  al suono del tamburo, lancera un perentorio invito).

Iroxi Cancioffali : Donai attenzioni! Si presentinti Is Mascherasa!!!

Principe di Moncalieri (in falsetto) – Deu su Principi de Moncalieri!

Coro Maschere: Principi caghineri!!!!

Marchesa: (sempre in falsetto) E io sono la marchesa manna di Val di Sassa!!

Coro Maschere: Troia manna e bagassa!!!!

(risate e schiamazzi)

Barone d’Anglona: (con voce scura) Deu seu su Baroni de s’Anglona  e de sa Nurra

Coro Maschere: Bella trassa ‘e cugurra!!!!

(risate e schiamazzi c.s.)

Contessa: Io sono la contessa di Chieri e di Tortona

Coro Maschere: Bell’arrogu e ca llona!!!!

(risate e schiammazzi c.s.)

Visconte (con aria di superbia e superiorità ) E deu seu po t otusu su Visconti de Lacon y de Serra

Coro Maschere: Su chi candu camminara, non toccara in terra!!!!

(risate e schiamazzi c.s.)

Ducchessa (con voce particolarmente sensuale): Je suis  duchesse de la Vallèe  d’Aosta

Coro maschere: Prima sa mia, e poi s a ‘osta!

(risate schiamazzi c.s)

Conte delle Baronie (con voce effeminata):  Io sono il conte delle Baronie e dell’Anglona

Coro Maschere: A sorri tua una bella passara de………………

Gialeto (imponendosi al centro della scena). E deu seu Gialeto, fillu de Amsicora, rey de totusu is provincias de Sardigna e si nau ch’est’hora de andai a pappai zippulasa e a buffai a sa Cafeteria de Agostinu!  Ahio a su Brugu! Su primu giru du pagu deu!!!!

(seguono grida di assenso e di gioia! Ma mentre la comitiva fa per seguire Gialeto un’altra maschera, Su Majolu,  occuperà  il centro della scena imponendo il silenzio e l’attenzione)

Su Majolu: Nisciunu si movara, po prexeri! Aturai attentus

Gialeto(in tono di rabbia): E ita e’, Su Majolu, is zippulasa e su binu no ri praxinti prusu?

Su Majolu (ignorando la sua domanda rabbiosa):  No si poreus movi fintzas a candu non lompiri Garibaldi!!!

Su Piscadori: Tenir’arrexoni Su Majolu! Gi ommaria Arthemalle d’hari nau a mei puru ca si deppiara bistiri de Giuseppi Garibaldi!!!!

Lucina: E sa sposa sua, Emma Pinna, si depiara bistiri de Anita Garibaldi!!!

Re Zorzi: e cumenti mai no funti atobiausu?

Fra Massoni: Giommaria no est’ homini de fai ritardu!!!!

Su Panetteri: E nimancu de mancai atobiusu de festa e de buffongiu!!!!

(Risate e schiamazzi)

Gialeto (cercando di riprendere le redini in mano): Deu si naru ca candu Garibaldi e sa sposa no s’agatanta innoi, s’hanta imaginai ca seusu in s a Cafeteria de Agostinu Urgias!!!

Su Majolu (c.s.): Ma si no m’arregordu mali propriu oy doppeusu scioberai sa cummedia de fai  a  mesu Austu!!!!

Gialeto (c.s.prendendo un fascicolo da qualche tasca interna del costume e gettandolo ai piedi di Su Majolu):\ E po cussu depeusu abettai a Garibaldi?  Nè, piga sa copia de “Carlo Emanuele Ferdinandu in Sardigna”! D’hanti giai rappresentada and’e i Gesuitasa innoi in Casteddu dus annu’ faidi a oy!!

Su Majolu (brandendo a nche lui un copione): I’ gesuitasa non \ ci funti mancu prusu in Casteddu e a

mei m’hiada praxi inveciasa de fueddai de “S’Annu Doxi”!!!

Illariu  (restituendo il copione a Gialeto): Aguantarì  su copioni de su collega ru o bellixeddu!

: E de sa Cumpangia sua! A nosusu si bastara Nassiu de Laconi!

\par

Gialeto (con un gesto di stizza lancerà  una moneta d’argento a Su Majolu): Intzarasa nosu s’inciandausu! Custu è po is zippulasa e po su binu!

Su Majolu (raccogliendo la moneta): A tui tind’ hanti donau trinta de custu scudusu! Spereusu chi no s’hianta frassusu cument’e a tui!!!!

Gialeto (ignorando l’invettiva di Su Majolu): Ahio, Re Zorzi! sona sa Rantantira ca ‘ncindandausu de innoi, ca intendu fragu de carcina!!!

(  tutti i nobili lasciano la scena)

1. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

 A botas mi preguntu su sensu chi  potza tenni fueddai de istadus e natzionalidadis. Su sambene chi teneusu accarrazau me i’venas, s’est’ammisturau milli e milli ‘otasa, me i’ seculus passaus.

Un amigu miu, chi bividi aintru de s’Europa e de s’America e chi si autostimada, cun arrexoni, cittadinu de su mundu, mi faidi annotai ca in Catalugna (Barcellona, Ibiza, Maiorca e gai contende) esti prenu de sanguanus Sardus.

 Serra, pro esempiu, est’unu de is sanguanus prus frecuentisi in Catalugna. E sa pregunta sua esti: ma Serra lompidi de Catalugna a Sardigna, o esti beridadi s’incontrariu?

Antoni Ferrer Abàrzuza, un addottorau Catalanu, iscridi in sa tesi cosa sua, premiada cun sa lode a sa Universidadi isulana de Ibiza, ca de su 1273 fintzasa a su 1600 si contanta a millasa is ischiavus Sardus potausu a Ibiza de Sardigna.

E’ seguru ca sos Aragonesos, apustis de sa batalla de Saddori (1409) catturesint presoneris Sardus po dus conduxi a sos diferentes portus catalanus.

S’asuntu arresultada documentau fintzas de un atru istudiosu Catalanu,  Iván Armenteros Martínez, in d’unu libru publicau po s’Univbersidadi de Barcellona titulau “S’ischiavitudi in Barcellona a s’acabu de s’Edadi Media”(1479-1516).

In custu libru si liggidi ca is ischiavus , in s’Edadi Media de susu, lompianta a essiri  fintzasa a su 12% de s’intera popolatzioni de Barcellona.

Cand’eusu a cumprendi ca s’omini depid’essiri lassau liberu de si movi in su mundu cumenti d’agradessidi e ca no contada su passaportu chi teneusu in busciacca ma is sentimentusu chi teneusu in su coru, intzaras su mundu had’a cumetzai a essiri u mundu pru’ liberu.

P.S.

No esti a casu, deu pentzu, ca s’Ordini de is Mercedariusu siat nasciu in Barcellona su 10 de austu de su 1218  dae Pietru Nolasco cun su fini  de liberai is presonerisi  cristianus .

 

 

 

 

 

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Inue sunt sos chi antis de nosus fiant in su mundu?

Custa pregunta mi pèsada a conca

de tempus in tempus

Esti una pregunta

chi mi fatzu pentzendi a Deus!

Una die apu scrobetu

c’atra genti had’ interrogau a Deus

oppuru a issos ‘e totu

apitzus de sa matessi pregunta:

siguramenti d’hadi fattu

su poeta Kindleben

e nantis de isso

calincunu poeta misconnotu de su 1271

o mancai unu poeta latinu…

Ma esti custu, essi unu poeta?

Preguntai sempri sa matessi pregunta?

Necessitausu calincuna cosa in prusu in custu mundu…

Deu ando chirchende sa cuntentesa e no sa poesia…

Chi deo fessi cuntentu no iscriaria  ninguna poesia…

Ma unu poeta no esti unu rimadore

e nimancu una versadore…

unu poeta esti unu chi chircada s’amore!

Tag:, , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Cun custu titulu, Cicitu Masala, faghent bintidusu annus a crasi, empetzada in s’Unione Sarda, una pretziosa collaboratzione in limba sarda. Avvisaiada su responsabile de pagina culturale de intzaras (a.t. fit marcadu in su giornale) ca sos benpensantes italianos (italiotas li naraiat Cicitu) s’hantessi furriaus contras s’initziativa, ca issos, no agradessint s’usu da sa limba sarda in su giornale. Sos matessi benpensantes de sa classe culturali sarda elitaria, chi Cicitu Masala dispretzaiada, giuntos a sa classe politica (Cicitu lis habia fentomaiados “canis de isterzu).

In su primu de cincu de is articulos, chi formanta unu solu condaghe, Cicitu Masala faeddada de is tempus de sa pitzinnìa sua in Nughedu San Nicolò.

“Su maistru”- arregordada su grandu escritori logudoresu – ” candu faiddamos in Sardu, nos atzottada po ses bortas sas manos: tres in sa dereta e tres in sa manca. Como “- continuaiada su poeta sardu de Nughedu – “deo cherzo atzoccare sas manos  a sos italianos chi no faeddanta su Sardu”.

Grandu omine, Cicitu. Faltas a sa Sardigna, faltas a sos Sardos, faltas a mei. Nois annos sunt passados de sa morte sua e s’avertet cada die s’assentzia de unu poeta de una simile mannesa. Ma bi sunt is iscritos suos a sinnare sa memoria. No iscaresciaus, o Sardos, sa letzione de Cicitu Masala.

Deo no isco, como, ita Issu pentzaiada de sa Lingua Comune Sarda. Ma isco ita pentzada de sos omines chi faèddanta in Italianu ma pàppanta in Sadru. E isco ita pentzaiada de sa classi politica e culturale, de sos intellettuales benpensantes de Sardinna. Deo iscrio in Sardu cumente mi benet, sentz’e regulas e sentz’e plastica, ma arregordeussì ca Cicitu Masala nos hadi imparau ca su Sardu no est ni su campidanesu, ni su logudoresu, chi sunt dialettos contenidos in sa limba Sarda.

E sa limba Sarda est in s’anima de sos Sardos.

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Apoteca=farmacia;

apposentu=stanza,vano,ambiente;

Astriasa=mancia, paghetta settimanale per i ragazzini; (in lingua sarda si usava solo al plurale “is astriasa”)

Afitulai= fare i butteri;

Axiu=preoccupazione, pensiero (specialmente riferito ai figli nel proverbio: fillu mannusu, axiu’ mannusu, fillu’ pitticusu, axiu’ pitticusu;

Biattipotta=il portone di accesso della chiesa;

Borronkiau= clientela;

Caribili=dicesi di colore giallastro, ma naturale, della pelle (probabilmente del viso);

Dota= somma di danaro che veniva data dal padre allo sposo in occasione delle nozze della figlia;

Echipagiu= bagaglio;

foresu=forestiero

gabellottu=tabacchino;

lacana=terra,territorio,campo, vicinanze,campagna; (molto usato al plurale is lacanasa);

mancosa=è la canna mediana de Is Launeddas;

mantinica=scimmia;

nodida=preferenza, preferita (in Sardo è più usato come aggettivo);

ofelleria=bar,locanda,ritrovo,mescita di vino;

tumbu= è la prima canna de Is Launeddasa, quella con la quale si ottengono i suoni più gravi;

=sost. maschile; indica una nota acuta e rapida, ottenuta soffiando in “sa mancosedda” (la canna più piccola delle tre che compongono Is Launeddasa;

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Abba e bentu, annada de sramentu;

abrili, su lepiri torrada a cuili;

 atongiu spiliu, baccargiu famiu;

 a bentu in favori, donniunu scit navigai;

aundi e’ capitanu, no cumandat marineri;

a s’annu chi had’a proi fà cun lardu;

ballidi prusu sa pratica chi no sa grammatica;

braberi giovanu e dottori becciu;

candu non c’esti pisittu is topi’ baddanta=

cantu is primus chi pesanta a Casteddu=

 chi bolis sempri binu in su cuppoi, in martzu sciobera bei  carriadroxa e pudoi;

chini cumandada fai’ sa ley;

chini no morit, campada;

cuaddu e pobidda liaddusu in bidda;

da i’ datzius graisi beni’ da rivolutzioni;

 gennargiu siccu, messayu arriccu;

 friargiu duas caras: una bona, s’atra mala;

in domu de ferrei schidonis de linna;

innui non brintada sa femia, mancu su dimoniu ;

landiri in famini tastada a castangia;

 longu che su mesi ‘e mayu;

meda’ funti isu tzerriausu ma pagusu isi scioberausu=

 mesi ‘e arjolas depidori, austu pagadori;

mellus donai chi no pedì;

Totus is arrius currinti a mari.

Tag:, , , ,

Comments Nessun commento »