1.

Su pilloi in sa matta

fai su  piu-piu

su pilloni in sa matta

d’exidi a coru miu

su cadenatzu ‘e prata.

2.

Su caboni ha’ cantau

in sa matt’e sa rosa

su caboni ha’ cantau

m’hanti bogau a isposu

sentz’essi’ innamorau.

3.

S’uttiri furistera

e’ bennia a logu nostru

apposta po cantai

s’uttiri furistera

candu s’affettu è’ postu

no si cancellada sa stima candu è’ vera.

4.

Truttiri sollitaria

bollada de ramu in ramu

truttiri sollitaria

po biri cantu t’amu

suspiru de s’anima mia

po sciri cantu ti bramu.

p.s. tzia gratzietta m’ha’ nau ca sa sorri, a botasa, cantada custus muttettus po su sposu patiu sodrau.

Tag:, , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

 Primu Torràda

Sa festa ‘e Santu Sidoru

               da fainti in bidda nosta

ch’è’ festa manna

  Segundu  Torràda

Sa festa ‘ e Santu Sidoru

mi seu sonniada

ch’ è’ festa popullada

   Terza Torràda  

Da fainti in bidda

mi seu sonniada

littera in c’è’

domandendi in sa Posta

 Cuarta Torràda

Ch’è’ festa popullada

domandendi in sa Posta

littera in c’è’ de coru

mi seu sonniada

 

Muttettu a cuatru peis ( e cuatru torràdas) contau de tzia Grazietta de Bidd’e’ Sorris in su 1987.

Issa ha’ contau puru  ca d’hiad’ imparau tirendi fa’ in  su satu, candu fù picciocchedda. 

Tag:, , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Duddurueddu, duddurueddu

cantu mi costa’ custu matteddu

tre’ dinais e tre buttoisi

u’ bellu pratt’e maccarroisi

u’ bellu prattu e picciollada

torraimindedda sa mia morada

sa mia morada da tengiu in Casteddu

sa bella bella bistia de nieddu

sa bella bella bistia de granu

Maria Antonia arrutta a funtana

Maria Antonia arrutta a su ludu

bacca masèda cun boi collùdu

bacca masèda cun boi scuau

e innoi chini cihadi abitau

ua crabitedda a coitedda bianca

cent’e coranta, coranta e centu

lira di ‘entu, lira di oru

tzaraccu bonu, bonu tzaraccu,

no siasta maccu, maccu no siasta

biu no biasta, sceti u’ tziccheddu,

tzaracc’e Casteddu e de su Campidau

arrutt’a terra e squartarau.

Cantzonedda contàda de tzia Grazia Araxi de Bidd’e Sorris in su 1985 candu tenìada 71 annus e fia fiuda de 7 annus.

Tzia Gratzietta c’hadi tentiu a precisai ca custa canzonedda da cantàda in cumpangia de is amigasa candu andanta a passillai pighendisi a bratzettu e a boxi prena.

Tag:, , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Me i disi sighentisi mi ponèsi a istudiai seriamenti. Obia torrai anch’è Fidolli cun d’una rima e una isterrina de arrispusta.

Aici componèsi sa Rima: ” Tui arringratziasa e sesi gioiosu/  fintzasa de prusu deu seu cuntentu”

E aici iscrièsi s’Isterrina:

” De su chi ha’ nau gosu appu tentu (1.8)/e m’intendu a coru lillosu (2.4)

cumenti imaginu u’ Giudeu (3.7)/candu fueddàda Mosè (4.3)

cabendi cu i leisi de susu (5.6)/de i’ divinas muntagnasa (6.2)

tui teisi is craisi e inghintzasa (7.5)/ma tòccada uantarotta a tui!” (8.1).

Ma nantis chi deu podessi’ liggi su miseru traballu miu, lompesit arredeu sa mabanoba: Fidolli fia motu!!!

Oh Fidolli, grandu poeta Sardu e Sorresu! Oy ti iscriu custu post cun s’arrisposta mia e speru ca ingui, innui se’ tui, tui potzasa liggi su chi appu scrittu!!!

Ma innui se’ tui o Fidolli?

Se’ fortzis cun cussu Tigelliu? E cun Virgilliu ,  Oratziu e Dante? E ita nobasa de tziu Crallucciu e de totu is poetas Sardus de su tempu antigu?

No seis de mancu de nisciunus ingui in s’Olimpu de is poetas antigus! Ndi seu siguru! Seu siguru ca t’hanti sparrancau potas e bratzusu po t’imprassai, cument’e u veru fradi!!!

Osatrusu, ca ampuesisti in su palcu e festis bonus a improvvisai muttetus e  cantadasa, rimasa e isterrinasa, viaggendi cun sa fantasia me i’mundus arremotus e accuaus de sa poesia!

Certu ca seisi ingui! Cussu è su logu chi si cumpetidi: i mesu de i’mannus de d’ognia tempu!

Ciao Fidolli!!! E salludami a Omeru!!!

 

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

I’ muttettus de sa Cantada campidanesa (cussa chi ancora si càntada in pratza mei dis de festa) si componidi de una Rima (fatta de duas crubas de cuatru fueddu accad’e una e de  undixi sillabas cada cruba) e de s’Isterrina, fatta de 8 crubas. Est’ a nai ca  ci funti 8 fueddus in sa Rima e cada unu de igustus fueddus andada isterriu cun is ottus crubas de s’isterrina.

 

S’Isterrina si componidi duncas cun ottu crubas de ottu sillabas;  acad’e una de is ottus crubas  s’ arrimada a is ottus fueddus de sa Rima  cun custu ordini:

1)      Sa primu cruba de s’Isterrina,  s’arrimada cun s’urtimu de is cuatrus fueddus de sa segunda cruba de sa Rima (est’a nai cun s’ottavu: 1.8);

2)      Sa segunda cruba de s’Isterrina  s’arrimada cun s’urtimu de is cuatrus fueddus de sa prima cruba de sa Rima (est a nai 2.4);

3)      Sa terza cruba s’arrimada cun su settimu fueddu (3.7);

4)      Sa cuarta cruba s’arrimada cun su terzu fueddu ( 4.3);

5)      Sa cuinta cruba s’arrimada su sestu fueddu (5.6) ;

6)      Sa sesta cruba s’arrimada cun su segundu fueddu ( 6.2);

7)      Sa settima cruba s’arrimada cun su cuintu fueddu (7.5);

8)      S’ottava cruba, infinis, si deppid’arrimai cun su primu fueddu de sa Rima (8.1).

Su poeta Sorresu chi m’hadi spiegau totu custu si tzerriàda (immui, sciadau, e’ motu) Antoi Orrù, ma fia’ connotu in Bidda cun s’allomingiu de Fidolli. E fiada u’ grandu cantadori; poeta estemporaneu e improvvisadori cumenti totus is cantadoris de Sardigna.

Fiu stettiu a d’agatai in su 1986, in domu sua (biviada in Santa Vida, passada sa Stazioi de is Ferrovias de s’Istadu (intzaras si tzerrianta ancora diaici).

Fiu andau a d’agatai chen’e appuntamentu (in Bidda no si praxianta meda is telefonusu; e bastada a domandai permiussu nantis de intrai in domu allena; e si fiasta facci connota,  ti fadianta intrai e ti cumbidanta de siguru). M’accumpangiada Franchixeddu, u’ amigu de su Circulu Sorres, su Circulu chi intzaras si occupada de sa cultura e de sa poesia Sarda in Bidd’e Sorris.

Pustis de m’essi spiegau totu, de i’ muttettus e de sa Cantada, de sa Rima e de s’Isterrina, m’hiada castiau cun s’aria de su maistru chi preguntada a su discenti a ‘scì chi hadi comprendiu.

Ti ollu fai u’ esempiu. Ascutamì bei. Immui ti fatzu sa Rima:

“ Custa visita no mi d’aspettasmu/e de veru amigu deu si ringratziu”.

Custa è su primi fueddu; visita è su segundu; no è su terzu;  mi d’aspettamu è su cuartu; e de veru è su cuintu fueddu; amigu è su sestu; deu è su settimu e, infinis, si ringratziu è s’ottavu.

E immui, ascurtamì bei, si fatzu s’isterrina, po si sterri tottu’ is fueddus cun is crubas.

1.8. Du sciu ca ti nanta ‘Gnaziu

2.4. e sciu ca no se’ Cramu

3.7 Ohi, ta cuntentu ca seu

4.3 ca siaisi innoi chene parò

5.6 Fatzu su pai cun su trigu

6.2 no ‘ndi dongiu a sa pisita

7.5 Su chi nu aspettu no isperu

8.1. Ma tengiu biu e pastasciutta.

Pustis chi sa mulleri de Fidolli hiada sterriu sa mesa e pustis di essi papau su pai, sa pastasciutta e buffau su binu (mancai no das essiri postas in su Muttettu, s’hia cumbidau casu, obia e satitzu), su poeta sorresu m’hia nau diaicci: – “ Torra’ cand’oisi, ma candu has’a benni in domu uantarotta  mi deppisi torrai s’arrisposta a su muttettu, cun Rima e Isterrina. Mi cumprendisi?

 

Continuada…

 

 

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu candu fradi miu, sa bonama, mi potada cun issu e is amigus susu, a baddai.

Ci fianta a s’hora is primus discotecas. Donnia bidda ndi teniada una e fintzas prus de una!

In Casteddu m’arregordu de su Kilton. I’Assemini ci fianta s’EuroGarden e su Grillu!

In bidda mia ci fiada su Moulin Rouge (i’ beccius da nomenanta su Mulen Troxu, poita na’ ca succedianta aintru cosas truas, de fai bregungiai homisi e femiasa).

A s’hora chi m’arregordu deu, parò, no ci fianta dee jeys (o dj) e nimancu discusu ci fiantas ancora. A s’hora ci fianta is complessinusu, chi sonanta “dal vivo”. Gruppus de piccioccheddusu improvvissausu ma fintzasa gruppixeddus de genti brava, studentisi de Conservatoriu, musicistasa chi apustis, passada sa moda de is cumplessinus, hanti continuau cument’e solistas.

Is nominis fianta de grandu fantasia e totus in inglesu (ca naranta ca fadia cropu s’Inglesu prus de s’Italianu e de su Sadru): m’arregordu ” The Diamonds; The Gringos; The Sacred Queen; The Kings; The Sugars; The Gold Honeys e milli atrus chi immoi no arregordu.

Deu intzarasa hia smittiu de pagu is cratznis crutzus e giai circamu de mi fai sa pivella, cument’a fradi miu sa bonama e is amigus susu ca fianta totu prus mannus de mei.

Fia s’homini intzarasa chi depiada invitai  a baddai is femiasa.

Deu aspettamu i’ lentusu po circai  de fai  amistadi ballendi a istrintu.

Fradi miu sa bonama m’hiada spiegau ca chi sa femia si fadiadi istringi una pagu, bolia’ nai ca  cun tui, ci stadiada, intzarasa si deppiara invitai atar’otas e stringi sempri de prusu. Su cuntattu corpu a corpu mi praxiada, fiada una cosa bella.

Ma no sempri fia cosa facilli.

A botas is femiasa fadianta giogus e provasa, po bi’ si tui teniasta intentzionis seriasa; e intzarasa, mi spiegada fradi miu sa bonama, toccada a tui puru de fai gioghixeddusu po di fai a cumprendi ca no fiasta scimpru e praxiasta a is atras femias puru.

Mi praxianta meda i’ lentus chi intzarasa s’ascurtanta fintzasa in sa radio, in su juke box e in sa televisioni: “Senza luce” dei Dik-Dik fiada sa mellusu. Ma ci fiada l’Ora dell’amore dei Camaleonti; A chi di Fausto Leali e tanti atras chi immoi no me arregordu.

Fintzasa is isveltusu si baddanta facc’e pari: chi sa femmia ci tenìada a tui, baddada sceti cun tui.

Immui is tempus funti cambiausu. A s’hora no ci fianta is occasionisi chi ci funti immoi po i’ giovanusu de atturai assousu.

S’unicu contattu ammittiu fiada su ballu lentu. Apustis, dognunu a domu sua. Fintzasa a satru dominigu.

 

5… continuada…

Tag:, , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu is primas sigarettas chi appu fumau. No cussas de paperi, chi fademu de mei, arrodendi su paperi de su giornali e su cartoni  de is bustas de su pani.

Seu fueddendi de is sigarettas veras, cussas mias. Cun binti francus, a su stangu de sa stazioni, compramu una nazionali e una esportatzioni cun filtru.

Mi toccàda a imbentai ca fianta po fradi miu (ma candu ci fiada su fillu de su stangheri, ca fiada amigu de is fradi mius, mi toccàda a torrao agò chen’e sigarettasa).

No fiada passau tempus meda de candu, ancora in cratzoneddus crutzus, apabas de  su matessi stangu de sa statzioni (a s’ora du tzerrianta giai bar-tabacchi), innui ci ghettanta s’abiga, deu forrogamu cichendi is tappus de i’ bitters San Pellegrino, cussusu cun sa stella arrubia; ‘ndi bogamu s’ottigu de su fundu, e pustis di essi fissau sa stella in sa maglietta, ci du torramu a ponni a s’internu; aici sa stella abarràda fissada bei; fiu lompiu a ‘ndi piatzai fintzas dexi, de istellasa, in sa maglietta; deu fiu su capu de sa banda de su bixinau e su capu no si podiada accuntentai de una stella sceti!

Ma su capu de su bixinau teniàda doveri prus impenniativusu che ponni istellasa in sa maglietta!

A su capu cumpetiada de sfidai is capixeddusu de is atrus bixinausu de bidda. A s’epoca ci fianta is Guventaiusu , capeggiausu de unu tipixeddu chi viaggiada cun sa ferreria in busciacca: unu ferru teniada cuatru stampusu e cratzada in sa manu deiretta fadiada a timi diaderusu); poi ci fiada Francischeddu, su capu de su bixinau de su Castellu ca no teniada abisongiu de maniglias de ferru po fai a timi; po ci fiada Marieddu su Tuffadori, Antoixeddu e Marianu. A botasa is certus si fadianta a cropus de perdas tiràdasa a conca (chi m’allisu, ancora oy, da tengiu prena de staffeddasa, sinnusu de is pedras chi had’arricciu in cussu s tempus); atras botas sa lotta si fadiada a is trumpas, capu contras a capu; M’arregodu sa primu camisa bidri (ca fiada stetia de unu fradi prus mannu, cimenti appu giai contau): sa dì chi mi fiu attaccau cun Francischeddu, in s’oru de su bar de Sidoru, nc’hia perdiu totu is buttonis; ma no fia’ arretrau de unu metru.

Ma po essi capu toccàda aprimasa de mostai di essiri s’un pru’ forti in sa banda de su bixinau.

M’arregordu unu da sa banda, chi biviada a costau de domu nostra; si tzerriada Tattollinu; in s’ospidalli d’hianta postu  u’ bustu ortopedicu de peddi corriatza po d’aderezzai un ossu for’e postu). Una die, in s’ottureddu chi potàda a domu sua, innui sollestusu giocai a timballasa e fintzasa a dinai (monetinasa de xincu e dexi francusu, ghettadasa a su muru oppuru sollevadasa a iatu, a pisci o bastoi) sindi boghesit sa maglietta e m’ammostesit sa coratza de peddi, fortzisi apustis di essi pedriu in su giogu, tzerriendi : “Su capu seu deu!”

Intzaras is atrus amighixeddusu si traessinti a giru: sa disfida pretzisada una strumpada!

Fiada prus attu de mei Tattollinu, a dispettu de su nomini. Ma su puntu debili su fiada di essiri cirdinu po curpa propriu de sa coratza.

Mi ghettesit a is cambas abertas suas, e du fadessit arrumbullai in terra. In sighida di ponesit i’genugus me is pabas: “T’arrendisi?”

Sa risposta fudi “Eia! Ge mi arrendu!”

Po cuss’otta su capu podia continuai a essi deu!!!

 

4. continuada…

Tag:, , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu i domus de is ajaius, candu alluestus su fogu in sa forredda e,   propriu in custu tempu, s’agatastus totus impari, a coi in intrignas de s’angioni (sa cordula, da tzerriada ajaia), arridai su pani e fueddastus de su tempu andau.

M’arregordu su fragu de su mandarinu in bidda mia, ammisturau a su fragu de sa linna abruxendi po coi sa petza.

M’arregordu su friusu, me in gussa’ domus de ladri, cun su comuru inforasa, candu cunveniada a tenni s’orinnali asutt’e su letti, chi no ti obiasta ghiacciai is ossusu po lompi a su gabinettu (fiada un’atra manera de nominai su comuru) ca fiada staccai de sa domu.

E m’arregodu, annus prus atradu, dopu s’unda de su ’61, candu i’ domu’ de ladri fianta crolladasa e anintr’e domu fiada intrada s’acqua e fianta mota’ is puddasa.

M’arregordu sa processioni de sa genti alluvionada (oy dis nanta is isfollausu), andendi concas a pratz’e cresia, de sa pati bascia de sa bidda, concas a sa pati ata: becciu in camisa de notti, cun sa candeba in d’una manu e in s’atra s’imaginetta de santa Vida, invochendisì a Santu Brai, a sa Madonna, a Gesù Cristu e a totu is Santusu.

E candu babbu, ca mancai sendi sicilianu connosciada beni su proverbiu de su burricu sardu, hiada ordinau a i’ muradorisi de sollevai sa domu noba (fatta in blocchettusu e mattoni cottu) assumancu de mezu metru de terra (po no essi frigau mai prusu de s’alluvioni), mamma d’hia cunvintu a fai su bagnu modernu, totu decorau de piastrella ceramica colori i arrosa, cun sa vasca e s’acqua callenti. E tzia Rina e totu’ is atras bixinasa hianta cumentzau a fai chistionis cun is pobiddusu poita issa’ puru obianta su bagnu aintr’e domu, cun su bidet e sa vasca, cumpleta de acqua callenti.

M’arregodu totu custu e atru ancora. E no sciu’ chi sia’ mellusu oy, cun s’arriscaldamentu a manetta a intre e’ domu, ca podisi dromì in canottiera (inveciasa de ti ponni setti burrasa una apitz’e s’atra) oppurusu fia’ mellusu ariseu, candu su mundu si pariada pru’ bellu e s’istimastusu s’unu cun s’atru e si bastanta cuatru nuxeddasa e tre nuxisi, giogadasa cun su barralliccu a su totu, mesu e nudda, po essi cuntentusu. E su massimu de su macchimini fiada Afisieddu Cruxoi, ca po 50 francus in regallu, fia’ prontu a sollevai sa gonna a is piccioccasa in tiru po sa passillada.

3. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

M’arregordu unu bar, in sa bia de casteddu; unu bar prenu de fumu: alfasa e natzionallisi senz’e filtru su’mprusu; e su dominigu is dianasa,calincuna  muratti e calincuna  marlboro;  in s’ierru su fumu si segàda a gorteddu; me i’mesasa si giogàda a catasa: raminu, tresetti, scopa, cincuxentusu e scala cuaranta; a mei praxianta is taroccusu: in tresi o in cincu.

Su juke box funazionàda a centu francusu po tre discusu: centu francusu po “L’ora dell’amore” dei Camaleonti; “Senza Luce” dei Dik-Dik e “A chi” di Fausto Leali; is didusu affotiausu de sa cracina e de su piccu mei is campusu, digitanta canzonisi po coris moddisi, ominis assousu, abandonausu  o fortzisi mai stimausu; bisadorisi de biondasa de calendariu o femiasa imaginadasa.

Su bar fiada a fragu e collu: tott’ominis, a igussora de notti; ma fintzasa a de ‘i; i bar no fianta logus po feminasa; is feminasa in domu, a così su corredu, o prus a tradu, a castiai sa televisioni, sonnendi cun Carosellu una domu, cun sa lavatrici, su frigoriferu, is pipiusu e sa televisioni cun su giradiscu.

Is unicas femiasa chi mai essinti biu cussa umanidadi trista e solitaria, cun sa peddi cotta de su sobi e sa conca cunfundia de su binu e de sa birra,  chi currianta a undas mannas me igussa nottisi longasa de ierru,  fianta tzia Maria e is duas fillas Luisa e Carla; dus froris de piccioccasa, una pru’ bella de s’atra; cumenti fatzessinti a sopportai cussa cambarada de frastimadoris, troddionisi e arruttadorisi ca no allonghianta is manusu sceti poita si timianta unu cun s’atru e, prus de totu, timianta a su babbu, ca manixiada su dinai e teniada, narànta, su fosilli apabas de su banconi, prontu a sparai po s’onori de is tres feminas (ma tzia Maria, chen’e offesa, no curriada periculu perùnu).

Carla fia fidantzada e in prusu studiada a s’universidadi in Casteddu; quindi fiada troppu aiatu po cussus manorbas e giorranaderisi de campagna.

Esti  po igussu ca Remundu e Antoi ianta puntau a Luisa. Deu no seu siguru ca Luisa ‘ndi sciessidi calincuna cosa; fortzisi carei, o fortzisi canou; deu fia troppu piccioccheddu po cumprendi cosas de amori, de fastiggiu o de corteggiamentu.

Fattu staidi ca una notti, pustis di essi giogau a catasa e di essi sbuidau totu i’ buttigliasa de birra chi si pointi immaginai, piganta e detzidinti de si giogai a Luisa in ponti mannu, a is trumpasa; su perdidori, fiada intesu, deppiada lassai a perdi Luisa. lassendi su campu liberu a s’atru pretendenti.

Aici partesit sa cambarada: de su bar de Cunetta (aici fiada allomingiau s’omini de su fosilli accuau, meri de su bar, pobiddu de Maria  e babbu de Luisa e de Carla),  fintzasa a ponti mannu,  fiada una bella camminara de mes’ora bona, poita toccada a passai pratz’ e cresia, sa stazioni e  sa cresia de santa Vida.

Su bleki (s’omini pru’ forti de bidda) fiada stettiu nomenau arbitru de s’incontru; e deu ia sempri pentzau, fintzasa a intzarasa, ca du tzerriessinti su bleki po mor’e su giornalettu de Blek Macigno, ca deu liggia a cuss’edadi, prima de passai, prus a tradu, a Kriminal, Satanik, Diabolik, Vartan e cumpangia cantanti; ma de igussa notti comintzesit a pentzai ca du tzerriessinti su bleki poita candu sepàrada i duellantisi, naràda “Blek! Blek!”, ca fiada u stroccidroxu de su “break” chi donanta is arbitrusu americanusu in su ring, candu separanta is boxerisi de su pugillau.

Aici passànta i’ nottisi in bidda, cun su fumu de i’natzionalisi sentz’e filtru, su macchiori de sa birra e de su binu, is cantzonisi romanticasa de su juke box e i’diversivusu chi d’ognia tanti capitanta, fattusu de certusu po feminasa o de tonteriasa ancora prus inutilisi e maccasa.

Po sa cronaca su duellu fu bintu de Antoi chi si coiesit, apustis de unus cantus annus, cun Luisa.

Ma oy cussu bar, in bidda, non c’esti prusu de tempu meda.

Funti atturausu sceti is arregordus mius.

2. continuada…

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Comments Nessun commento »

Articulu 3

Onzi individuu tenet su deretu a sa vida,

a sa libertade e a sa segurantzia de sa persona.

Tag:, , , , , , , ,

Comments Nessun commento »