Deu creu chi sa  Lingua Sarda Comuna siada unu tentativu giustu de unificai is variantis de sa linba sarda asutta de unu cappeddu unicu (fortzisi hiad’essi prusu justu fueddai de koinè).

Non de mancu deu pentzu chi siada altrettantisi pretzisu chi a  cada Sardu benga’ lassàda sa possibilidadi de iscriri in sa varianti sua (donèusu a sa burocratzia su chi du competidi ma lassèusu a sa poesia e a s’arti su chi meressinti).

Esti po igussu ca cument’e campidanesu m’hiada praxi de continuai a iscriri su Sardu chi appu imparau de is aiausu (ma promitu chi si depu iscrì una littera a calincunu uffitziu publicu, appa cicai de da fai in Limba Sarda Comuna).

S’alfabetu  campidanesu connoscidi sa littera “x”, siada a primitziu e siada a intremesu de is fueddusu.

Po custu motivu deu creu chi si deppada iscriri “su xelu”, sa xibudda, su xrobeddu mancai custus fueddus in su ditzionariu s’agatinti cun sa littera “c” (ma de su xrobeddu no seu tanti siguru; segundu mei unu ditzionariu campidanesu deppi ponni su fueddu “xrobeddu” non asutta e sa littera “c” poita foneticamenti su sonu initziali, mancai chene de s’articulu, no esti parisi a su sonu de sa “c” de cibudda e de sa c de celu).

Donai attentzioni a no  fai cumenti a is Piemontesusu in 1794. Candu is rivolutzionariusu dis preguntanta de narai “cixiri” issusu arrespundianta “ciciri” e ci dus imbarcanta po Continenti.

1. continuada…

 

Tag:, , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: