A giovanu appu fattu  politica. Politica in pitticu, cumenti pittica fiat sa bidda mia. A s’ora ci fianta ancora is partitudus de sa Prima Republica: Sa Demogratzia Cristiana de Andreotti e forlani; Su Partidu Comunista di Enricu Berlinguer; Su Partidu Sotzialista del Bettino Craxi. Deu fiu in su Partidu Sardu, s’unicu chi ci fiada intzaras (immui cindi funti binti, fortzis trinta), su partitu de is Cuatru Morus (is proprius chi appu biu, una die, in su Museu Natzionali de Barcellona, sa cittadi de Timobora de Roccaberti, sa mamma di Eleonora, sa giudicessa filla de Mariano IV.

Cun is sotzialistas, intzaras, ci fiada prus de un’arrexoni po essi contrasa. Nantis de totu si spratziada sa matessi cosa chi si fadiada differentisi de totu is atrus partidus: su disigiu di essi merisi in domu nostra, indipendentisi de Roma, arrosciusu, cumenti festusu e cumenti seusu, di essi cumandausu a bacchetta de is Arromanusu (is Sardistas hainti traixiu custu disigiu, simbillendi in sa politica a is collegas pappadorisi de Roma).

Deu tenìa un amigu de iscola in su partitu sotzialista: festus toti ‘e dusu contzilleris comunalis: issu in sa Giunta cun is comunistas; deu a s’oppositzioni; ma festus atturausu amigus, mancai issu m’essidi domandau, nantis de mi candidai cun is Sardistas, de mi candidai cun issus, po fai carriera, poita cun is sotzialistas si traballada e si fadia dinai; e deu m’indi fai andau cun is Sardistas po essi liberu de fai politica cun sa conca mia, sentz’essi depidori cun nemusu.

Cus’amigu soitzialista una die chi femus setzius in d’una panchina a su costau de su Municipiu hia’ pigau a nai ca fiada un errori a essi Sardistas, ca no si podiada torrai a arai sa terra cun su ju de is bois, ca sceti su sotzialismu podiada garantì su futuru a is fillus de Sardigna (s’unicu partidu chi ancora esistidi in totu s’Italia, de igussus antigus, è su Partidu Sardu de Atzioni, nasciu in su 1918).

Deu ia xicau de di spiegai ca essi Sardista no boliat nai torrai a su passau ma sceti a s’affottiai cun is arrexinisi de su passau, ma aderetzendu is follas a a sa luxi de su futuru. Ma no ci fiada stettiu nudda de fai: is sotzialistas de intzaras si fianta scaresciusu de Marx e de Nenni e s’arregodanta sceti de arregolli dinai a totu spianu.

Oy seu cunvintu, cumenti du femu ariseu, ca po essi Sardu diaveras, toccada a tenni is peis in terra Sarda e sa conca in terra allena. Ollu nai ca no si deppeus scarexi de is arreixis nostras (cumkenti naraiada Giovanni Lilliu, su passau nostru esti troppu mannu po podi essi scarexiu) ma castiendi sempri attesu e aforasa.

Esti po icustu ca mi praxidi a iscriri in Inglesu. De pagu appu pubblicau unu libru chi si tzerriada “Travelling in the spacetime with Virgil” (Viaggendi in su spatziu-tempu cun Virgiliu).

Esti una cummedia cun d’unu Prolugu e tre Attusu. In su prologu Dante Alighieri e su poeta latinu s’incontranta pustis 700 annus. Virgiliu promettidi a Danti de di fai visitai, cun d’una navi spatziali,  su passau, chi esti diventau s’inferru, poita i’ bonus si funti andausu e funti atturausu ingui sceti i’ mausu.

In su Purgatoriu Dante s’incontrada cun Eleonora d’Arborea e finalmenti scoberridi meda de sa Sardigna e cumprendidi su chi nantis no fiad’arrennesciu a cumprendi.

Contada a Eleonora ca hadi connotu a Pisa is aiausu di Eleonora: Marianu Secundu e su fillu Chianu, cussu ch’hia coiau a sa filla de su Conti Ugolinu, Giacomina de sa Gherardesca.

Domanda iscusa su Summu Poeta po no essi considerau sa mannesa de sa genti sarda e si poid’a prangi ascurtendi a Brancaleoni Doria (ca finalmenti s’esti postu a fai calincuna cosa de Sardu) sonai is launeddas.

Seu Sardu e bollu contai a chi no du esti su chi sciu e cussu chi bisu de mei e de sa Sardigna.

E du contu in s’idioma chi oy fuedda su mundu interu.

Obendi potei liggi e fintzas votai su libru miu clickendi in su link chi c’esti asutta.

https://www.amazon.co.uk/Travelling-space-time-Virgil-drama-prologue-ebook/dp/B071FB9SGV/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1495951931&sr=1-1&keywords=travelling+in+the+space+time+with+virgil

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: