Personas

Virgiliu:  unu poeta latinu

Dante: unu poeta italianu ancora biu

Ominisi de s’inferru

Ealk : Grandu Bestia, guardianu de s’inferru

Una cameriera

Ominis de su Purgatoriu

Angelusu de su  Paradisu

Beatrice: una sennora luminosa

 

Su Prologu

In calincunu logu de su Spatziu su  Latinu  poeta Virgil iu e s’Italianu  poet a Dante s’incontranta un’atera olta, pustis  settecentu annus; detzidinti de fai  un ateru viaggiu ma custa olta  in s’ universu  de is humanus  vitzius  e de is  virtudes.

Virgiliu had’ a guidai   Dante Alighieri,in su spatziu tempusu, a travesu de is differentis nivellusu de is vitzius de sa terra, tantus cantu funti  is seculus passaus de su primu viaggiu chi hanti fattu impari.

Hant’a viaggiai da-e  s’inferru de sa disisperatzioni  fintzasa a s’isperantza de su pentimentu de su  purgatoriu. A su terzu nivellu Dante had’a incontrai  Beatrice ca d’had’a mostai is mervigliasa de su Paradisu.

Scene 1 de su  Prologu

Dante eVirgiliu

Un apposentu spogliu. A manu mancu una janna pòtada inforasa. A manu deretta una scabixedda attrotoxiada  pòtada  appitzusu innui c’esti sa navixedda spatziali abettendi a  Virgil iu e a Dante to go. In su silentziu iscurigau si intendidi u friga friga de cardini arruiausu. Dante tzerriada disisperau a Virgiliu.

 

Dante (una boxi timarosa in s’oscuridade): Potzu intrai? C’è’ calincunu innoi? Maistru…?  Afustei est’innoi? Po praxei m’arrispundada luegusu… po s’amori e Deusu…

(Apustis de una trettu de silentziu, in s’oscuridade s’intendi su frigamentu de un alluminu. Luegusu una stearica alluxidi e si bidi un omini antzianu setziu a una mesa  carriga de librusu, paperis and mappasa.

Virgiliu (scidendisindi): Mi depiu essiri adromiu…A chini e’ sa genti???

Dante (ancora tremi tremi): E’ fustei maistu?

Virgiliu: (andendi incontru a Dante, d’arreconnoscidi cun affannu, allumiendindi a cara) Dante…? Fillu miu!!! Poita sesi aici atzicau??? Ita t’esti acuntessiu???

Dante (accostendisì a su maistu, prexau e sollevau ) Oh, Virgiliu, maistu de s’animu miu affligiu… chi fustei potessidi isciri su chi appu passau nantis de lompiri innoi…

Virgil (ponendi sa stearica in sa mesa e imprassendi a Dante po du incoraggiai): Immui è’ totu appostu, fillu miu…

Dante (Dante si faidi imprassai e si ponidi a prangi): E’ stettiu leggiu, ingunis aforas, in s’oscuridade, … Appu fronteggiau sa morti…

Virgil (l.b.): Setzidì fillu miu, … E’ totu passau como…

Dante(appaxendisì unu pagu): Gratzias a Deus seu cun fustei immoi…

Virgil (di mescidi una tassa ‘e aqua) Amarolla… Immui è totu a posto… Buffa unu tziccheddu de aqua…

Dante (buffendi bramosu s’aqua tottu a un’accollada): Mi seu salvau de tres bestias affamidas…

Virgil: Diaderusu?

Dante (tremi tremi, furriendisì a castiai sa janna de intrada): Sissi… Una tigri, unu  serpenti e una mantininca m’hanti persighiu ingui aforas…

Virgil: Calmadì immoi… innoi no podinti intrai, stai seguru…

Dante (rassigurau de Virgiliu): Du sciu ca contras a tui no podinti fai nudda maistu miu bellu e carignau …

Virgil (cun d’unu carignu di affettu): Immui scaresci d’ognia cosa…Prus a prestu: sesi sempri cunvintu de inghitzai su viaggiu nostru?

Dante (with a sigh of relief): More than ever master! With you by my side I can face anything fearless!!!

Virgil: (pointing out the spiral staircase)  Don’t you fear to face a long and risky journey  through the Universe with that spaceship?

Dante: Nossi master!!! si d’appu giai nau: Seu pronti Pom andai in d’ogni a logu fun fustei a su costau!!!

Virgil (dispieghendi una mappa geografica in sa mesa): Chistioneusu intzarasa de su viaggiu,! Tontu esti prontu… Innoi ti d’ammostu! Du svisi su chi esti custu?

Dante (bending on the map): Well … Seu biendi dus conus attaccaus: e una esti a conca in basciu…

Virgil: Aio!! Esti una figura  astronomica !!!

Dante: Domandu scusasa…Paridi unu diagrammma a doppiu conu …

Virgil: E’ giai mellusu . Su conu di asutta  representada su passar e su conu lucenti i veciasa e’ su future! Su puntu innui funti uniusu esti su  presenti; est  ingui seusu , du bisi?

Dante (appuntendi sa  mappa): Sissi maistu, ma ita esti custu disegnu atrotoxiau ingui ?

Virgil: Sa Grandu Spirali contenidi totu s’ historia umana, de candu su xrobeddu nostru mantenidi s’arrastu de sa vida…D’ognia cerchiu concentricu correspondidi a unu seculu de tempus. Sumprusu t’accostasa a su the center, sumprus  s’accostaus a is raixis antigas mi cumprendis a  mei?

Dante (eccitau e cunfundiu): Mi gira’ sa conca…Paridi una cosa eccetzionali… magnifica…

Virgiliu: Certu chi esti eccetzionali! Seus chistionendi de su spatziutempus…E’ cussu chi sa   spirali arrepresentada…

Dante (bolendi cun sa menti): Hiad’essiri diaderus  fantasticu…

Virgil (preventing and reassuring him ): It’s out of our route to travel the warped direction… we’ll walk  the expanding  direction instead…  with our spaceship we’ll intersect the space time right here (he points up with a finger the map)… at the beginning of the fourteenth century and from there we’ll continue towards the present;

Dante (surprised and excited): But that’s the anniversary of my exile  from Florence!!!

Virgil (with an accomplishing smile): Of course! Right the 1302… Don’t you want to know what happened after your left the town???

Dante (cun enthusiasmu): Intzarasa potzu biri sa sposa  mia amada ???

Virgil (picchiedi cun carignu a sa conca de Dante): Ti sesi scaresciu ca seus andendi a visitai s’inferru??? A pobidda tua das’ha’ bi’ in su Paradisu!!! O a sumancu in su  Purgatoriu…

Dante (contrariau ma pentzarosu): Mi dispraxidi master… M’hindi fia scaresciu…  deu mi credìa ca  podessid’ essiri una specia de passagiu in su camminu po s’inferru… ?

Virgiliu: Non è diaici fillu miu. Castia tui e totu! Tot’a giru  the sa spiral’i s’agatanta is  differentis  gironis de s’inferru; in sa parti esterna nosu eus a essiri in s’ Antinferru ma innoi(Virgiliu appuntada sa  mappa ancora), candu sa parti  final part the sa spirali s’acostada a su  presenti nosu puntausu a su   picu de su Purgatoriu…

Dante (cun viva curiosidadi): Potzu dedusi ca s’inferru  tenidi sa propria  dimensioni de sa vita passàda?

Virgil (soddisfau de sa dedutzioni de s’allievu su’): E’ propriu diaici!  In fattu sa punitzioni divina po is peccadorisi esti a stai in sa mala sorti  de s’humanidadi po s’eternidadi, chentze si podi evolvi in d’una mellus vida  cumenti esti in su  Purgatoriu e, amarolla, ancora mellusu, in su  Paradisu!!!

Dante: Seu cumintzendu a cumprendi…

Virgil: No siasta disgustau!  Ti podisi imaginai  una  punishment peus de cumpartì sa vida tua sceti cun su mabi  e mai incontrai calincuna cosa de bonu ???

Dante (positivu): Tenir’arrexoni fustei…

Virgil: Ponìdda aici: tui podis biri is inimigus tusu… cussusu chi t’hanti esiliau… lost forever in their thirst of power, in the vacuity of  their nothingness… and those who betrayed you…

Dante: No seu siguru di olli una talli vendetta …

Virgil: custu àandada a  meritu tu…Ma no t’hiada praxi de connosci ita fini ha’ fattu  Bonifaciu Ottavu? Carlu Valois? E Ranieru Zaccaria?

Dante: (cun tristura)M’hiada praxi de prusu a m’hindi scaresci de issus!

Virgil: No seus obligausu a si frimai cun issus…Podeus ditzidi in anticipu innui si bleus firmai   a mesu de su computer …

Dante: Esti narendi ca podeus atterrai in dognia puntu de sa spirali de su spatziutempusu?

Virgiliu: e’ propriu su chi seu narendi!!!

Dante: I fear to face events too close to my own story…

Virgil: There’s no problem, my son. We can go straight way to any of the circles of any century!!!

Dante : As far as I know something about some good guys I could really go further..Can I know only a few names before we go?

Virgil: Go ahead with the names please!!!

Dante: (thirstily) Giovanni Boccaccio,  Cino da Pistoia, Pieraccio Tebaldi, Bosone da Gubbio, Geoffrey Chaucer, Johannes Gutenberg  and his  pupil  Johann Numeister!

Virgil: You’ll find them all in the Purgatory or maybe  in the eternal joy of Paradise!

Dante (with a sigh of relief): I think they deserve it, don’t you master?

Virgil: It’s not up to me to decide, not even to discuss such matters…

Dante: Mi dispraxidi maistu…

Virgil (overflying any argument): No tenis nisciun atru nomini?

Dante: Mi hiada podi’ nai calincuna cosa de unu talli,  Francescu, su fillu de un amigu miu, su notaiu Tziu  Petracca?

Virgiliu: Mancai totu Frantziscu Petracca hadi merèciu un’atera  chance po lucrai su  Paradisu..a su mancu po   meriuts literarius… No sesi d’iaccordiu ?

Dante (contrariau e polemicu):Mi praxinti da prusu, ma meda da prusu,   Rinaldo Cavalchini, Menghino Mezzani, Manuello Romano, Giovanni Quirini, Angelo Poliziano, Luigi Pulci, Lorenzo di Pietro, Giovanni di Paolo, Cristoforo Landino, Franco Sacchetti, Leonardo Bruni, Francesco da Barberino e …

Virgil: (seghendi a istrintu) Anda bei, fillu miu!!! Appu cumprendiu!!! Fortzis had’essi mellus a si frimai  in su quindicesimu or in su  sedicesimu seculu…

Dante (cambiendi tattica e scusendisì): Oh, su sedicesimu esti su  favoriu de is mius ..prenu di arti…iscopertas…ideas nobas…

Virgil: Seu di accordiu cun tui… podeusu inghitzai de ingunis su nostru viaggiu … si ti fai prexei…

Dante: Beh, dipendidi de sa genti chi podeus agatai inniasa  …me i linea de sa spirali  infernali …ollu nai…

Virgil: Tui podis fai nominis si creisi…

Dante: Ndi tengiu u zubbu in conca…

Virgil: Narandi dexi… tanti po inghintzai…

Dante: Let me see… I would start with… Martin Luther,  Nicolaus Copernicus, Leonardo Da Vinci, Niccolò Machiavelli, Michelangelo Buonarroti, William Barker, John Calvin, Sandro Botticcelli, Tintoretto, Luca Marenzio…

Virgil: Totus  in su Paradisu!!!

Dante: Ta bellu!!!

Virgil: Tenis atrus  nominisi?

Dante: Oh, ‘ndi tengiu medasa… Ma poita no mi nàrada fustei,  master, nominis chi bàllada sa pena di essi nomènausu? D’hia’ agradssi meda …

Virgiliu: (surprendiu ): Ma e’ prenu de genti. ita t’indi paridi di Hernan Cortes?

Dante: Su   conquistadori spagnolu???

Virgil: Propriu issu, fillu…

Dante (scocciau): spagnolu po Sapgnolu m’hiad’a praxi de prusu de fueddai cun  Diego Guillén de Avila,  Pedro Fernandes de Villegas or with Pedro de Padilla!!!!

Virgil: Ma cussus piccioccus funti tottus in su   Paradisu…

Dante (quite mortified): Mi dispraxidi, master…

Virgil (with resolution): No ti preoccupisi! Atrus  nominis, ndi tenisi?

Dante: Chi deu hia podi essi assegurau ca certa genti esti aicetotu in su Paradisu, hia’ podi domandai de inghitzai su giru in dxiassettesimu seculu …

Virgil: A chini ti intererssada intzandusu?

Dante: Raffaello Sanzio, Giorgio Vasari, Sir Francis Drake, Amerigo Vespucci,Giovanni Bellini,Adriano Bancheri, Anne Boleyn, John Calvin, Catherine de Medici, Mary Queen of Scots, Charles the Fifth, Nostradamus, Ivan the Terrible, GianPierLuigi da Palestrina, Michel de Montaigne…

Virgil: Totus in su paradisu a pati Francis Drake, Nostradamus e Ivan su  Terribili!!!

Dante: (very thoughtful) I’m in two minds… I’m not sure I want to stop just for three names…May I ask for any others?

Virgil: Come on with your last names then!!!

Dante (in one breath): Oliver Cromwell, Johannes Keplero, William Shakespeare,  Cervantes, John Donne, Francis Bacon, Renè Descartes, Thomas Hobbes, Walter Releigh, Mazarino and Richelieu…

Virgil: Sceti Richelieu and Mazarinofunti intrappausu in s’ Inferrul! Ma custa è totu genti chi hadi biviu in su dexassettesimus suculu!!!!

Dante: E intzaras seu allistu po su seculu dexiassettesimu!!!

Virgil: Aiò chi andausu intzarasa!!!

(s’incarreranta in sa scaba ca condussidi a sa navi spatziutemporalli  in s’interi che i’ luxis s’indi studanta)

Sa tradutzioni in Sardu è’ fatta da-e su matessi autore ignazio salvatore basile 1. continuada…

P.S. Chini boliri, podiri liggi s’originali in lingua inglesa a mesu de su linkadu  sighenti: https://www.amazon.co.uk/dp/B071FB9SGV

 

Tag:, , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: