1.

Ta bellu istimai

Innui ponis is pilus de su capu  a su mangianu?
Donaddus a mei
Hia’ podi preni una coscinera
pro da tenni cun mei   sa notti
Ita ti costada?
Chi no mi stimasa
Lassami assumancusu a ti stimai a modu miu!
No arriasta de mei
Po prexei no du fetzasta

ca si nou deu t’hia’ podi fintzas tirriai

invecias deu t’istimu

i esti bellu istimai.

In Casteddu, su mesi e is Santus de s’annu 1976

1.

How beautiful is love

Where do you put your hairs

In the morning ?

Give  them to me

I could fill a pillow with

To keep with me nightime!

It’s costless to you:

If you do’nt love me

Let me love you on my way.

Don’t laugh on me Elem

Please don’t

‘cause I would hate you

Instead I love you:

how beautiful is to love!!

 

In Cagliari, November 76

 

Sa tradutzioni in sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi custa poesia in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi: https://www.amazon.co.uk/dp/B016FL9MVA

Tag:, , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: