Is avventuras de su pisittu Gigettu

Na’ ca ci fiada, in d’una bidda attesu, attesu, dus isposus ca, mancai si obessinti bei diaderus, no fiant’ arrennesciusu a tenni fillusu.
Una die Carla, ca tottus tzerrianta Lalla, naresit a Romulu:
-” Una collega m’ha’ pediu a isci’ chi bollu su pisitteddu c’ha fattu sa pisitta sua.”
Romulu, ca connosciada bei a sa mulleri, cumprendesit ca issa hiat giai ditzidiu de pigai in domu cussu pisiteddu ma preferesit de camufai su scarsu entusiasmu a pabas de una pregunta interlocutoria:

-          “Ma pdidit essiri  ca is pisittas fetzanta sceti unu fillu?? Deu mi credia chi angessinti a cuatru a cuatru!””

-          “Ehia” – arrispundesit  Lalla – “ma parit chi custa borta siada unu fillu unicu !”.

Apustis de unu pagu dias, un offeddu  de pilu maculau a grogu fesit s’intrada  in domu ‘nsoru. Aprimitziu su pisiteddu arrodiesit  po sa domu , mesu maravilliau e mesu stontonau , visitendi is aposentus , e fadendi  su viaggiu aintru de sa cuccia e de s’isterzu  ca  Lalla d’hia’ sistemau in sa  veranda serrada.

Acabada custa fasi esplorativa pighesit  a s’accucciai me is peis de Lalla, po infinisi  ammostai de agradeci  sa cumpangia sua fintzasa in  su megàma, sartendiddi  in coa delicatamente, apustis de s’essi accostau suspettosu, e consumendi impari sonnus di oru. Su pisitteddu hia’ scioberau su meri su!

 

1. continuada…

Sa tradutzioni esti stettia fatta de su propriu autori

Chi obeisi liggi is avveturas de Gigettu in lingua italiana andai a su link a su costau:  https://www.amazon.in/dp/B01FPSJ9V2

Tag:, , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: