Po Cantù sa vida serbidi

Attu Unicu
Ignazio Salvatore Basile

Dramatis Personae

Max Sailor:  unu giovinottu circhendi sa proprio bia

Brenda Parnell: sa pivella de Max

 George Tender: Bonu amigo de Max’s and Brenda’s

Jonathan Close: Unu bonu piccioccu Giudeu Inglesu

Elvira Giusti: ex pivella de Jon/p>

Hamed Farsiwill : student iranianu Fuiu from de sa Revolution

Rocìo Peròn-Mendoza:studentessa Colombiana

Francesco Soggiu: Studenti italianu de Teologia

Inspector Green: Capu de sa police

Jim Cope: Inspectori collega de Green/p>

Roy Elther: Artù Inspectori collega de Green man

Vincent and Norman: spacciadorisi de yerba Jamaicana

(Sa cummedia si giogaia in Londra in d’una a a un de xida ai tre de su 1979 e de su 1980 in sa domu the Hampstead de proprietà di de su babbu deMax
Scena Prima

(Max, Brenda, George in d’unu  largu apposentu )

Max (crocau in su lettu, cumenti bisendi)

-Nottesta mhiada praxi de bolai in Artù, in su xeu!!

Brenda (accostendisi po appoderai sa pipe chi Max is esti allonghiendiddi cun d’una bici sensuali)

-Poita oisi aspettai a nottesta o istimau?

Max (pesendisindi e pighendi  sa pipa chi  Brenda est’ apporrendi a  George)

-Not  in cussu sensu, Brenda!!! George Tui mi cumprendisi o no??

George

-Amarolla! A tui this da praxi bolai in su xeu cucente e unu pilloni non è fisici you?

 

Brenda (apustis chi hadi passau sa pipa chi George est’allonghiendi a  Max, mimendi  unu pilloni chi bòlara)

-Ehia!!!Dai, cument’e una carroga! O ancora mellusu , cumenti narausu in irlandesu, cumente a unu

Préachàn (u cantu de carroga ndi bessidi sa bucca sua )

 

George (ariiendi issu puru )

-Deu hia bolli essiri de prusu unu caimau!

 

Max (arrimendi sa pipa in su comodinu)

-Ehia, togu!! Deu puru! Unu caimau chi sìgada sa scia de una navi in su mari! Po sempri!

 

(Luegus sonada su telefonu)

 

Max (pighendi sa cornetta)

-Hello!?

(pause)

 

Max

-Certu! Esti propriu in die di oy!

 

(pausa)

 

Max

-Candu praxiada a tui a megama !!

 

(atra pausa)

 

Max

-A si biri intzarasa! Ciau , Ciau!!

 

Brenda

-Chini fuera?

 

 

Max

-Fiada  Francesco, ‘t’arregodasa? Cussu piccioccu italianu  chi sighidi cun nosu sa classi de Filosofia a iscola….

 

Brenda

-Ah, su preideru  Jesuita? E it’ioliada?

 

George

-No esti preideri ancora!

 

Max

-D’appu invitau a sa festa…e intzarasa boliara una cunforma de sa festa e de s’invitu….

 

Brenda

-Ah, no esti ancora preideru intzarasa?! E intza’ esti po cussu ca podiri benni a sa festas!! De titu maneras issu e totu m’hadi nau ca esti laureau in Teologia o calincuna cosa diaici …..

 

Max

-Po nai sa beridadi esti fadendi una specia de annu sabbaticu nantis de pigai is votus   definitivus!

 

George

-E’ diaici ca is Jesuitas accettanta in sa Copngrega in nousu  …..…..

 

Max

-Is Jesuitas funti obrigausu a provai totu su chi ointi provai prima de deppi rinunciai a totu… fortzis po sciri e connosci ita lassanti inforas….

 

Brenda (cun d’unu risu malitziosu)

-E andanta fintzas cun is feminas?

 

George

-Creu ca ehia! Is cosas de sa vida funti fintzas coddai chi no mi sballiu !!!

 

Max(pighendi sa pipa un’atra borta)

-E fintzas a fumai deu pentzu……

 

Brenda

-Deu m’imaginu ca unu praideri no hiad a deppi ni coddai ni fumai …

 

Max

-‘ Ntzu! Sa solita  catholica chi sesi! Tui bivisi in mesu de is divietus!!! Certu ca is ortodossus no funti aici, anò George?

 

George

-Po nudda! Is preiderisi ortodossus si pointi fintzas cojai !!!

 

Brenda

-Amarolla: issus si depinti cojai nantis de si podi congiungi carnalmenti cun d’una femina !!

 

Max

-Ma  Francesco no esti ancora unu preideru!!

Brenda

-Ma mancai siat laicu issu no poidi coddai nisciuna femina nantis de da cojai !!

 

George

-custu contu m’arregodada su cani chi si oliada mussiai a sa coa, no si paridi?

 

Max

-Est unu tema troppu difitzili sa die de s’anniversariu cosa mia!!!

 

Brenda

-Oh, a propositu, s’esti praxiu su  presenti de compleannu cosa mia?

 

Max (controllenti sa pipa )

-Innui esti su restu de sa maria?

 

Brenda (apporrendi unu cartocciu de paperi )

-Nè, est’innoi!

 

Max (prendidi sa pipa e da donada a George po d’allui)

-A mei esti praxiu meda! E a tui  George?

 

George (tirendi a longu de sa pipa e donendidda a Brenda)

-E’ bona diaderus custa maria! Seu fattu che una boccia de biliardu in s’inferru!

 

Brenda (fumendi issa puru)

-Ma poita narausu fattu che s’inferru’? Deu mi paridi di essi in Ceu, inveciasa!!!

 

Max

-Ma ndi teneusu po is ospitis de sa festa?

 

Brenda

-No ti preocupisi. Ndi teneusu a farrancadasa!  Vincent, su pusher jamaicanu, m’hadi promitiu de ndi mi potai unu mesu chilu, custu megama a i cincu in puntu; cussu in su cartocciu fiada sceti po da tastai!!!

 

(Una sveglia pendula sonada sa una)

George

-Cessu! E’ giai sa una!?!

 

Brenda (arriendi e arregodendi una cantzoni famosa)

-Est’ora ‘e prandi! Onky-tonky!!!!

 

Max (arriendi issu puru)

-e teneusu ancora totu de preparai po is ospitis de custu merì! They might be coming soon!

 

Brenda

-Andèusu apitzusu intzarasa! Alloddu!!!!

 

Bessinti

1. Fini scena prima ma continuada

Sa tradutzioni in Sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi atras poesias in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi: https://www.amazon.it/dp/B0190LAQBM

 

Tag:, , , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: