Sa terra m’esti mamma

Chini di scidi innui sei stetiu me is urtim us binti seculus?

Fortzis seu stetiu unu sordau romanu

De guardia a su Vallu de Adrianu

Innui mi fia’ incontrau cun d’una femina bionda e cun is ogus azullus

innamorendimiì!

E issa mi callentada su coru me is ierrus ghiacciaus de s’Inghilterra.

Apustis mi sei agatau ispedriu in su mari mediterraneu

chirchendi una vida noa cun is Normannus;

una vida noa chi esti puru e ancora una vida beccia.

Cumenti cussa chi appu tentu

cumenti de unu schiavu grecu

nantis di essi liberau

candu catturammu

is arromanus conquistadoris.

E cnadu deu appessi chirchendi

po atrus mundus

attesu in s’universu

m’app’ arregordai

ca sa terra m’esti mamma?

Sa tradutzioni in sardu esti stettia fatta da-e su matessi autori ignazio salvatore basile

Chi obeisi liggi custa poesia in s’originali in lingua inglesa linkai apitzus de su situ chi sighidi https://www.amazon.co.uk/dp/B0165T61NE

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: